Ustawienia

Prognoza jakości powietrza

Animacja ukazująca Indeks Jakości Powietrza - prognozę na najbliższe 72 godziny

Od 1 stycznia 2019 r. IOŚ-PIB ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Zadanie realizuje Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu na podstawie Centralnej Bazy Emisyjnej dostarczanej przez KOBiZE.

Prognozy krótkoterminowe mają na celu przewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem.

Wyniki prognoz dla zanieczyszczeń określonych w krajowych przepisach są przekazywane codziennie do GIOŚ i publikowane na portalu powietrze.gios.gov.pl:

  • od kwietnia do września: PM10, NO2, O3
  • od października do marca: PM10, NO2, SO2

Ponadto IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia na warunki szkodliwe zgodnie z Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ.

Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych zanieczyszczeń IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia wyrażony jako Indeks Jakości Powietrza GIOŚ.

Aktualnie dostępne są:

  • mapy indeksu średniodobowego na kolejne 3 dni
  • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich
  • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski
Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
SO2
[µg/m3]
  Bardzo dobry 0 – 20 0 – 13 0 – 70 0 – 40 0 – 50
  Dobry 20,1 – 50 13,1 – 35 70,1 – 120 40,1 – 100 50,1 – 100
  Umiarkowany 50,1 – 80 35,1 – 55 120,1 – 150 100,1 – 150 100,1 – 200
  Dostateczny 80,1 – 110 55,1 – 75 150,1 – 180 150,1 – 230 200,1 – 350
  Zły 110,1 – 150 75,1 – 110 180,1 – 240 230,1- 400 350,1 – 500
  Bardzo zły > 150 > 110 > 240 > 400 > 500

Zakresy poszczególnych progów charakteryzują się przedziałami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi, czyli dla przykładu wartość PM10=49,9 µg/m3 oraz PM10=50,0 µg/m3 przyjmuje indeks „Dobry”, natomiast PM10=51,1 µg/m3 dopiero jest indeksem „Umiarkowanym”.
Przy przypisywaniu progów stosuje się takie same zasady, jak przy porównywaniu z wartościami norm. Na przykład gdy norma wynosi 50 µg/m3, stężenie wynoszące 50 µg/m3 nie jest jeszcze jej przekroczeniem. Przy zaliczaniu wartości do klasy indeksu nie stosuje się zaokrągleń.
Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z modelowania stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2.5, ozonu (O3).
Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na tej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego (pył zawieszony lub ozon).

źródło: powietrze.gios.gov.pl

INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA DLA POLSKI

Dziś
Jutro
Pojutrze

Dostarczenie informacji w postaci prognozy dla miast jest szczególnie istotne dla osób uprawiających jakąkolwiek formę aktywności na świeżym powietrzu w szczególności sport i rekreację. Wiedza ta jest również bardzo ważna dla osób starszych, chorych, kobiet w ciąży oraz rodziców posiadających małe dzieci, czyli grup społecznych szczególnie narażonych na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń.

Informacja będzie rozwijana dla obszarów pozamiejskich.

INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA DLA MIAST WOJEWÓDZKICH

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź

Rzeszów
Olsztyn
Szczecin
Opole
Warszawa
Poznań
Wrocław
Toruń
Zielona Góra

Zadanie ustawowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.