Jesteś tutaj:

Oferta

Drukuj

Badania biologiczne nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB wykonuje badania biologiczne niezbędne do wydania opinii o wpływie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz.765). Zakres wymaganych badań obejmuje...

więcej »

Badania ekotoksykologiczne

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB jest certyfikowaną w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jednostką badawczą wykonującą badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Badania testowe wykonujemy w oparciu o wytyczne OECD i ISO. Wychodząc na przeciw wymaganiom Klientów możemy przeprowadzić badania także w oparciu...

więcej »

Ocena jakości, stanu i zagrożeń środowiska

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje: opracowywanie raportów bazowych oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wynikających z wdrożenia Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych, dobór najlepszej techniki i technologii rekultywacji gleb/gruntów...

więcej »

Gospodarka odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje: opracowania koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów, ekspertyzy w zakresie klasyfikacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, projektowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi, oceny rozwiązań...

więcej »

Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB wydaje opinie o wpływie nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119,poz.765) w oparciu o następujące dokumenty: sprawozdania...

więcej »

Środki ochrony roślin

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez MRiRW do wykonywania: oceny dokumentacji środków ochrony roślin (dRR) przed dopuszczeniem ich do obrotu w zakresie wszystkich wymaganych sekcji: tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej, oddziaływania...

więcej »