Jesteś tutaj:

Czasopismo "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych"

Drukuj

WYDAWNICTWA IOŚ

 

Czasopismo "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection and Natural Resources":

ISNN 1230-7831 do 2014r.
ISSN 2353-8589 od 2014r.

Lista B wykazu czasopism punktowanych MNiSW (12 punktów za publikację)

ICI Journals Master List 2014 - ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 82,71 pkt

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 16

Spis treści:

Stan troficzny rzek w Polsce
Substancje szkodliwe i ich obecność w osadach z miejskich oczyszczalni ścieków
Badania modelowe sorpcyjnego usuwania metali ciężkich z osadów ściekowych
Problemy zanieczyszczenia i odzyskiwania gruntów zanieczyszczonych w Polsce
Dynamika reologicznego osiadania złoża wysypiska
Chemizm roślin z terenów składowania odpadów
Metoda ANE i jej zastosowanie w analizie składu chemicznego roślin uprawnych
Doniesienie:
Uciążliwość zapachowa wokół źródeł emisji substancji zapachowych na podstawie skarg ludności
Aprobaty

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 17

Spis treści:

Badania przepływu jonów w układzie powietrze-woda-roślinność-gleba w zlewni jeziora Łękuk
Metale ciężkie w komponentach środowiska wodnego w zlewni jeziora Łękuk
Analiza przemian fosforu w wielofazowych układach oczyszczania ścieków na podstawie testów biochemicznych
Zastosowanie techniki mikrofalowej do oznaczania metali ciężkich w osadach ściekowych
Ocena przydatności roślin w remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Zagrożenia rzadkich gatunków flory Polski występujących na siedliskach torfowiskowych: brzozy karłowatej, modtrzewnicy północnej i maliny moroszki
Zagrożenia gatunków roślin pozyskiwanych przemysłowo na przykładzie kocanek piaskowych i bobrka trójlistkowego
Bioaerozole w oczyszczalniach ścieków miejskich
Zasoby surowców do produkcji kompostu
Zeolity - geneza, budowa i podstawowe właściwości fizyczne
Doniesienie:
Możliwości wykorzystania GIS do prac naukowych i zajęć z edukacji ekologicznej na terenach Parków Narodowych na przykładzie Parku Narodowego Gór Stołowych

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 18

Spis treści:

Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską
Dostosowanie polskich przepisów prawnych prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
Analiza uwarunkowaskiej
Zagrożenia towarzyszące operacjom pozbywania się przeterminowanych i niewykorzystanych chemikaliów (w tym trucizn) w świetle obowiązujących przepisów
Synergizm i antagonizm między biopierwiastkami i metalami toksycznymi
Pierwiastki toksyczne u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym
Spożycie wybranych pierwiastków, a ich zawartość we włosach
Badania porównawcze nad odtruwającym działaniem wyciągu z tarczycy bajkalskiej i aronii czarnoowocowej w przewlekłym zatruciu ołowiem
Badania porównawcze nad profilaktycznym działaniem wyciągu z tarczycy bajkalskiej i aronii czarnoowocowej w przewlekłym narażeniu na kontakt z ołowiem
Badania nad protekcyjnym działaniem żelu antycyjanino-wego na fototoksyczne działanie promieni UV
Mechanizm działania organicznych związków ołowiu na fazę lipidową błony i na Na+/K+ - ATPazę błonową
Wpływ wybranych metali podawanych w pożywieniu na stężenie magnezu i wapnia w skórze szczurów
Wpływ wanadu oraz wybranych pierwiastków na aktywność fagocytarną neutrofili
Ocena potencjału radonowego środowiska geologicznego na podstawie stężenia ołowiu 210PB
Rola pH w oddziaływaniu organicznym pochodnych cyny i ołowiu z modelowymi błonami lipidowymi
Zmiany składu mineralnego roślin leczniczych wywołane przez promieniowanie UV (360 nm) oraz mszyce
Stan antyoksydacyjny wątroby szczurów intoksykowanych metalami
Interakcje pomiędzy selenem a wybranymi pierwiastkami w surowicy owiec
Kliniczne i metaboliczne skutki niedoboru miedzi u bydła
Stężenie polichlorowanych bifenyli (PCBs) w rybach z wybranych jezior Warmii i Mazur
Akumulacja niektórych pierwiastków w liściach kukurydzy (ZEA MAYS L.) hodowanej na pożywce zawierającej selen
Wpływ interakcji między cynkiem i niklem na przyswajalność tych metali u roślin sałaty
Metale ciężkie w glebach i roślinach na hałdach pogórniczych dawnych ośrodków górnictwa i hutnictwa miedzi w Parku Krajobrazowym Chełmy
Oddziaływanie jonów platyny na jony metali ciężkich w glebie lessowej. Cz. I. cynk
Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach przydrożnych strefy zbiorowisk leśnych Polesia lubelskiego
Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinach Poleskiego Parku Narodowego
Akumulacja metali ciężkich w glebach i roślinach z przygranicznego pasa środkowowschodniej Polski
Wpływ obiegu azotu w rolnictwie na jakość środowiska
Wpływ obiegu fosforu w rolnictwie na jakość środowiska
Odpływ metali ciężkich z sieci drenarskiej do otwartych koryt cieków wodnych
Fitotoksyczność gleby silnie skażonej związkami miedzi i siarki
Zależność ładunku azotu odprowadzanego w wodach Odry, Warty i Noteci od ich przepływów
Akumulacja manganu w plazmodiach śluzowca (Myxomycetes) Metatrichia Vesparium
Występowanie rtęci w polskich węglach kamiennych i brunatnych
Rtęć w górnośląskich rudach ołowiowo-cynkowych i dolnośląskich rudach miedzi jako źródło zanieczyszczenia środowiska
Poziom koncentracji miedzi (Cu), cynku (Zn), manganu (Mn), żelaza (Fe), ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) w wybranych elementach środowiska (osady denne, wyższa roślinność wodna, ślimaki) dwóch zbiorników zaporowych
Sorpcja konkurencyjna kationów chromu (III) w glebach mineralnych
Ilości składników w powierzchniowym poziomie gleb w drzewostanach Ojcowskiego Parku Narodowego w 1997 i 1998 r.
Zawartość metali ciężkich w glebie i w roślinach łąkowatych rosnących w różnej odległości od arterii komunikacyjnych
Porównanie wpływu osadu ściekowego stabilizowanego wapnem i NPK na zawartość pierwiastków w glebie lekkiej i kukurydzy
Dezaktywacja działania mieszaniny związków metaloorganicznych i anionowych związków amfifilowych
Modelowanie procesu sorpcji metali ciężkich na zeolitach
Wpływ jonów jodkowych na aktywność rozpuszczalnej peroksydazy
Wpływ czynników stymulujących otwieranie i zamykanie szparek na kumulację Pb i Cd w pędach roślin. Znaczenie w procesie fitoekstrakcji
Flawonoidy ligandami w kompleksach ze związkami metaloorganicznymi
Wspomaganie termiczne techniki "in-situ" usuwania zanieczyszczezyszczengu jakości wody
Problemy związane z fitoremediacją terenów rolniczych położonych w rejonie oddziaływania przemysłu metali nieżelaznych
Perspektywy stosowania metody fitoekstrakcji do oczyszczania gleb w warunkach polskich
Zastosowanie metody współczynnkika produktywności gleb do oceny efektywności rekultywacji osadników Krakowskich Zakładów Sodowych "Solvay" w Krakowie
Wyznaczanie bezpiecznych stęże metali ciężkich z mas formierskich na środowisko
Fluorescencja promieniowania X (XRF) - nowoczesna spektrometryczna metoda nieorganicznej analizy jakościowej i ilościowej
Doniesienia:
Ołów i kadm w tkankach zwierząt i mleku
Oddziaływanie wybranych związków metaloorganicznych z błoną glonów Characeae
Zawartość i fitosorpcja wapnia w roślinności wodnej
Czy zawartość ołowiu we włosach dzieci może być wskaźnikiem narażenia środowiskowego na ten metal? Korelacje w układzie: pyły środowiskowe - włosy - krew
Badania nad migracją arsenu uwolnionego w procesie utylizacji bojowych środków trujących
Niskotemperaturowa metoda wychwytywania ksenonu z powietrza atmosferycznego
Badanie koncentracji gazów szlachetnych w powietrzu jako metoda kontroli uwolnieoakumulacja wybranych metali w organach żarnowca miotlastego Cytisus Scoparius L.
Strategie adaptacyjne organizmów biotestowych do skażerecka
Rola składników gleby w wiązaniu metali ciężkich oraz możliwości ich określenia
Ocena ryzyka gospodarowania na gruntach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Propozycja objęcia ochroną nowych obszarów wodno-błotnych w ramach Konwencji Ramsarskiej
Turystyka rowerowa w Parkach Narodowych
Metody wykorzystania Geograficznych Systemów Informacyjnych do prezentacji analizy zjawisk związanych z turystyką rowerową

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 19

Spis treści:

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach ściekowych
Ocena odwodnionych osadów stabilizowanych tlenowo z małych i średnich oczyszczalni ścieków
Ocena efektywności roślin sukcesji spontanicznej w bioremediacji
Właściwości sorpcyjne gleb w stacji KMŚ Puszcza Borecka
Rola składników gleby w wiązaniu metali ciężkich oraz możliwości ich określenia
Ocena ryzyka gospodarowania na gruntach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Propozycja objęcia ochroną nowych obszarów wodno-błotnych w ramach Konwencji Ramsarskiej
Turystyka rowerowa w Parkach Narodowych
Metody wykorzystania Geograficznych Systemów Informacyjnych do prezentacji analizy zjawisk związanych z turystyką rowerową

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 20

Spis treści:

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w podstawowych elementach środowiska
Zawartość ołowiu, kadmu, i niklu w glebach i bulwach ziemniaka pochodzacych z upraw w województwie lubelskim
Toksyczne działanie cynku na rośliny w procesie fitoekstracji
Metoda oceny ryzyka dla zdrowia ludzi przy podejmowaniu decyzji o budowie obiektów uciążliwych dla środowiska
Metoda oceny wpływu autostrady na przyrodę i krajobraz na przykładzie projektowanego odcinka autostrady między Strykowem i Siedlcami
Analiza interpretacji pomiędzy procesem zakwaszania atmosfery a zmianami klimatycznymi
Ocena ryzyka gospodarowania na gruntach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Zasoby odpadów zieleni miejskiej oraz jakość kompostu z tych odpadów
Podstawy wytycznych i uregulowawieckiego i podlaskiego
Doniesienie:
Mapa układu sieci autostrad na tle obszarów chronionych i krajowej sieci ekologicznej ECONET w Polsce

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 21/22

Spis treści:

Ocena obciążenia środowiska w cyklu życia tworzyw sztucznych
Ocena warunków aerosanitarnych na terenie wysypisk odpadów komunalnych
Analiza kosztów metod usuwania odpadów tworzyw sztucznych
Ekologiczna ocena i klasyfikacja środowisk rzecznych w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Tolerancja skorupiaków
Projekt renaturyzacji doliny rzeki Narewki w Białowieży
Zasady ochrony i gospodarowania na terenach zalewowych w dolinach rzecznych
Obliczenia wieku i przyrostu osadu metodą bilansu fosforu, w oczyszczalniach z usuwaniem substancji biogennych

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 23/24

Spis treści:

System podatkowy zorientowany ekologicznie - utopia czy realna perspektywa dla Polski?
Program rozwoju systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej
Ocena i klasyfikacja wód powierzchniowych - ewolucja podejścia do zagadnienia
Czynniki determinujące sorpcję i mobilność metali ciężkich w środowisku
Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych
Metodyka optymalizacji efektów budowy systemu oczyszczalni ścieków dla dużych dorzeczy.
Zastosowanie metody ANE do oceny akumulacji składników w roślinach
Wpływ Zalewu Wiślanego na stan jakości wód wybranych obiektów Żuław Wiślanych
Kompleksowa (geoekologiczna) metoda oceny walorów przyrodniczych doliny dużej rzeki (na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły)

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 25/26

Spis treści:

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku
Perspektywy zastosowania fitoremediacji w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Levels of hydrocarbons and heavy metals in sediment and a decapod crustacean (Crab - Uca tangeri) in the bonny/new calabar river estuary, Niger delta (Zawartość węglowodorów i metali ciężkich w osadzie w organizmie skorupiaka (Krab - Uca tangeri) w estuarium rzeki Niger Bonny/New Calabar)
Emisja metanu ze składowisk odpadów
Przeróbka osadów w kraju i ich jakość w świetle wymagań określonych w projekcie dyrektywy osadowej
Ocena wpływu redukcji emisji siarki na zmiany klimatu w skali Europy i Polski

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 27

Spis treści:

Trzydziestolecie kompleksowego programu kształtowania i ochrony środowiska do roku 1990
Podejście krajów europejskich do typologii rzek i jezior w świetle zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej
Zastosowanie ekologicznych liczb wskaźnikowych roślin do oceny paleohydrologicznych zmian w rozwoju ekosystemu torfowiskowego
Ochrona różnorodności biologicznej lasów Europy - projekt w zakresie harmonizacji działań i terminologii (PROJEKT COST E 27 PROFOR)
Wykorzystywanie metod QSAR (ilościowej zależności między strukturą związku i jego właściwościami) w badaniach ekotoksykologicznych
Wykorzystanie metod QSAR (ilościowej zależności między strukturą związku i jego właściwościami) do wyznaczania parametrów określających zachowanie się substancji w środowisku
Metale ciężkie w środowisku przyrodniczym Warszawy w pracach ProfesorKrystyny Czarnowskiej

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 28

Spis treści:

Ocena transgranicznego napływu wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarach Polski
Nowa jakość przyrody i krajobrazu na terenach poprzemysłowych
Testy biochemiczne jako narzędzie oceny procesów biologicznego oczyszczania ścieków
Wieś polska - pojęcie, struktura, rozwój
Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi
Kompostowe użytkowanie roślin na składowisku odpadów posodowych w Janikowie

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 29

Spis treści:

Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzaniem zagrożeniami od chemikaliów uwolnionych do środowiska
Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność
Struktura funkcjonowania obszarów wiejskich
Stan i ocena gospodarki odpadami w Polsce
Zagrożenia walorów przyrodniczych i skuteczność ochrony przyrody w rezerwatach Polski Południowej

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30

Spis treści:

Systemy zarządzania środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce
Zarządzanie ryzykiem przemysłowego zanieczyszczenia rzek - projekt RIVER SHIELD
Analiza możliwości wykonania przez Polskę przejściowego celu ekologicznego Dyrektywy Pułapowej
Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych
Współczesne problemy pustynnienia
Substancja organiczna w glebach
Zawartość ołowiu w wybranych gatunkach roślin dwuliściennych rosnących na użytkach zielonych w pobliżu trasy szybkiego ruchu
Odwadnianie osadów stabilizowanych w warunkach beztlenowych na poletkach trzcinowych
Aktualizacja map ładunków krytycznych zakwaszenia i eutrofizacji wybranych ekosystemów lądowych Polski
Obróbka wstępna biomasy na potrzeby systemów energetycznych

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 31

Spis treści:

The evaluation of rubidium content in the soil of Poland
Zawartość selenu w wybranych typach gleb mineralnych regionu Kujaw i Pomorza na tle aktywności oksydoreduktaz
Zawartość metali ciężkich w glebach wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Jezierzycy"
Zróżnicowanie zawartości ołowiu w glebach Karkonoskiego Parku Narodowego w rejonie Jagniątkowa
Distribution of Zn and Cu in profiles of arable luvisols of the Chełmno-Dobrzyń lake district
Zawartość metali ciężkich w glebach Parku Narodowego "Ujście Warty"
Żyzność siedlisk leśnych w Gminie Ujazd
Zawartość pierwiastków śladowych w glebach hydrogenicznych Doliny Grójeckiej
Zawartość żelaza w niektórych glebach województwa podlaskiego
Wpływ wybranych substancji chemicznych na zawartość glinu wymiennego i pH gleb leśnych - przegląd literatury
Glin mobilny w glebach lasów świerkowych Beskidu Śląskiego
Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w układzie gleba/przemysłowy osad ściekowy
The possibility of integration of chemical and magnetometric measurements in order to assess the potential soil contamination with heavy metals
Zastosowanie testu wyciągu 0,01 M chlorku wapnia w monitoringu zanieczyszczenia gleby i płytkich wód gruntowych składnikami mineralnymi z obszarów wiejskich
Integrated measurements of soil magnetic susceptibility
Wpływ składu roztworu na zdolność wiązania jonów metali ciężkich przez materię organiczną
Formy ołowiu i kadmu w wierzchnich warstwach gleb dwóch wybranych obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska
Iron and manganese availability in the upper layer of soils of green belts of Warsaw
Wpływ wybranych zakładów przemysłowych na wzrost zawartości metali ciężkich w glebach terenów przyległych
Formy azotu w wierzchniej warstwie gleb w rejonie oddziaływania zakładów azotowych "Puławy" S.A.
Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi ogródków działkowych rejonu Wrocławia
Zanieczyszczenie środowiska glebowego metalami ciężkimi przez niekontrolowane wysypiska odpadów
Zawartość i formy rozpuszczalne Cu, Zn i Pb w glebach rejonu składowiska odpadów poflotacyjnych Wartowice w rejonie Bolesławca
Zawartość metali ciężkich w próchnicy nadkładowej gleb leśnych wokół składowiska odpadów po flotacji rud miedzi
Procesy ruchu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach
Wpływ infrastruktury drogowej na zanieczyszczenie gleb WWA i substancjami ropopochodnymi na przykładzie giełdy samochodowej w Słomczynie
Zawartość azotu mineralnego w glebie zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym
Zmienność powierzchniowa wybranych właściwości gleb na obszarze szkód górniczych
Lit w glebach napływowych i roślinach łąk Doliny Sanu
Potas i magnez w glebie i wodzie z zagrody wiejskiej w aspekcie ich równowagi w środowisku
Właściwości chemiczne gleb o różnym sposobie użytkowania na obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Czarnej Wody"
Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba-roślina
The content and relationship between selenium, zinc, nickel and lead in raw plant materials used in medicine
Assessing the level of air pollution in the Lodz region based on the analysis of airborne particulates deposited on surface of commonly used bioindicators
Macro-and microelements in leaves of medicinal raw plant materials
Accumulation of metals in Gentiana asclepiadea L. from Karkonosze Mts
Hiperakumulacja cynku w liściach brzozy brodawkowatej
Ocena predyspozycji aparatu asymilacyjnego topoli osiki (Populus tremula L.) do akumulacji pierwiastków śladowych
Zawartość ołowiu w niektórych gatunkach grzybów
Influence of tree canopy on manganese concentration in throughfall and moss Pleurozium schreberi (Bird.) Mitt
Zanieczyszczenie gleby kadmem a zawartość makropierwiastków w roślinach
Odporność poszczególnych gatunków drzew na emisje przemysłowe z zakładu "Mesko"
Wpływ różnych podłoży na rozwój roślinności trwałej posadzonej na skarpie zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most"
Ocena wpływu podłoża z komunalnego osadu ściekowego na kwitnienie i walory dekoracyjne chryzantemy wielkokwiatowej (Chrysanthemum x Grandiflorum (Ramat.) Kitam)
Początkowy wzrost i rozwój wybranych gatunków (odmian) traw gazonowych wysiewanych na trawniki ekstensywne użyźnione osadem ściekowym
Występowanie bakterii z rodziny Azospirillum w ryzosferze kukurydzy oraz ich aktywność wiązania
Pierwiastki śladowe w glebie i igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w sąsiedztwie dróg leśnych
Zawartość metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Fe) w roślinach zebranych w podliżu parkingów i wybranych tras turystycznych na Szlaku Piastowskim w Wielkopolsce
Akumulacja metali ciężkich w glebach i roślinności trawiastej przy trasach szybkiego ruchu
Wpływ węgla brunatnego na zawartość metali ciężkich w roślinach
Wpływ nawożenia różnymi formami siarki na zawartość manganu w roślinach
Biomasa - produkt III stopnia oczyszczania ścieków jako źródło energii odnawialnej
Zawartość metali ciężkich w kostrzewie łąkowej uprawianej na glebie z dodatkiem popiołu i kadmu
Zawartość Pb, Zn, Cd, Fe i Mn w opadzie atmosferycznym, w wybranych miejscowościach województwa śląskiego
Obieg magnezu w środowisku na tle stężenia w zasobach wody w obszarach wiejskich
Dynamika zmian zawartości fosforu w zbiornikach retencyjnych
Nieorganiczne formy azotu w ekosystemach wybranych zbiorników zaporowych Podlasia
Występowanie chlorków i sodu w wodzie ze studni gospodarskich na tle ich stężeń w wodach gruntowych sąsiedniego obiektu torfowiskowego
Analiza glinu w próbkach wód powierzchniowych oraz frakcjonowanie glinu w osadach dennych
Jakość wód powierzchniowych Górnej Narwi
Kształtowanie się składu chemicznego wody infiltracyjnej na ujęciu w Wasilkowie
Wpływ antropopresji na jakość wód transgranicznej rzeki Leśna Prawa
Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód Zalewu Dojlidy położonego na terenie Białegostoku - badania w latach 2006-2007
Zatorfienie i zasoby wodne złóż torfowych Dorzecza Noteci
Cynk w środowisku terenów zalewowych
Wpływ stężenia wybranych metali w wodzie przepływowej starorzecza na kompleks trzcina-perifiton i roszla-perifiton
Wybrane grupy bakterii cyklu azotowego w dopływach, odpływie i strefie przybrzeżnej jeziora Hańcza
Rtęć w rybach w polskiej strefie brzegowej Bałtyku
Zawartość strontu w organizmach pszczelich i produktach spożywczych pochodzenia pszczelego
Rtęć u Gągoła Bucephala clangula z Zalewu Szczecińskiego
Zawartość miedzi, cynku, kadmu i ołowiu w wątrobie gęsi pochodzących z wybranych ferm województwa warmińsko-mazurskiego
Nagromadzanie uranu w ptakach morskich
Zawartość cynku w tkankach twardych saren (Capreolus capreolus L.) na tle obiegu cynku w przyrodzie
Fluorki w zębach lisa Vulpes vulpes
Magnesium content in hair of schnauzer dogs from the region of Warsaw depending on their breed, sex and colour
Correlation between sulphur content in hair and the results in blood of haematological and biochemical examinations in cats free living in Warsaw
Phosphorus content in hair of free living cats and haematological results
Transfer of copper from sheep moher's organism to its offspring though the healthy and diseased mammary gland
Poziom ołowiu i kadmu w mleku krów utrzymywanych w różnych rejonach Polski
Koncentracja substancji mineralnej i metali ciężkich w wątrobie ludzkiej
Zawartość magnezu, wapnia, żelaza oraz arsenu, rtęci, glinu, kadmu i ołowiu we włosach grupy dzieci w wieku przedszkolnym
Zanieczyszczenie żywności zwierzęcego pochodzenia i pasz pierwiastkami toksycznymi - badania monitoringowe
Vanadium in environment
Prognozowanie i identyfikacja źródeł pochodzenia pierwiastków śladowych w osadach dennych rzeki Orlanka
Czynniki czasowej zmienności zawartości wybranych metali ciężkich w osadach jeziora Sarbsko (Nizina Gardeńsko-Łebska) na tle genezy zbiornika
Prognozowanie stężenia pierwiastków śladowych w osadach dennych rzeki Narewka
Metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie
Formy geochemiczne wybranych metali w osadach dennych na przykładzie eutroficznego jeziora Ińsko Małe
Geomikrobiologia - nowy kierunek badań
Powstawanie i utlenianie metanu jako istotny czynnik kształtujący procesy geomikrobiologiczne
Arsen i antymon w węglach kamiennych i brunatnych ze złóż polskich
Pierwiastki śladowe w krajowych surowcach do produkcji ceramiki budowlanej i cementu jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 32

Spis treści:

Determinanty środowiskowe reakcji immunologicznych w alergologii
Allergenic airborne pollen grains of selected taxa in the air of Szczecin, Poland
Ocena stężenia metalotioneiny we frakcji mitochondrialnej wątroby w stresie oksydacyjnym wywołanym przewlekłym łącznym narażeniem na kadm i cynk
Retention of radioiron and radioselenium in rats fed a diet containing bentonite
Chicken protein effect on renal and hepatic glutathione level in cadmium intoxicated rats
Biodegradacja wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
Zmiany w strukturze ściany komórkowej powodowane stresem glinowym
Wpływ kadmu na zawartość wybranych pierwiastków w tkankach segmentów koleoptyli Zea mays L.
Protection of cells against the toxic action of organic compounds of tin and lead
Wpływ selenu na ograniczanie toksyczności kadmu i jakość plonów roślin grochu siewnego
Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym, część I - charakterystyka, występowanie i zastosowanie porostów
Porosty i ich rola w środowisku przyrodniczym, część II - zawartość makro i mikroskładników
Przydatność części nadziemnych i korzeni do oceny fitotoksyczności miedzi i niklu na przykładzie gorczycy białej
Wpływ nawozu azotowego z inhibitorem nitryfikacji oraz dokarmiania dolistnego na zawartość suchej masy, Cd, Cu, Zn w marchwi
Reakcja trzech odmian gorczycy białej na skażenie gleby miedzią, cynkiem i niklem
Wpływ wybranych substancji na wzrost siewek żyta traktowanych jonami ołowiu
Oddziaływanie selenu na kumulację K+, Na+, Ca2+ w roślinach Zea mays L. Poddanych działaniu ABA
Stężenie związków fosforu w wodach Narwi i jej dopływów
Wpływ wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego na zawartość siarki siarczanowej (VI) oraz aktywność arylosulfatazy i rodanazy w glebie
Zawartość frakcji fosforu w koniczynie czerwonej (Trifolium pretense L.) oraz w glebie nawożonej obornikiem i azotem mineralnym
Wpływ jakości materiału siewnego na wschody i instalację wybranych odmian Festuca arundinacea, F. Rubra i F. Ovina
Wpływ zwiększonej zawartości metali ciężkich na aktywność wybranych oksydoreduktaz gleb aglomeracji miejskiej
Analiza możliwości wykorzystania współczynnika wzbogacenia oraz specjacji metali ciężkich do oceny zagrożeń odłożonych w czasie, występujących w środowisku wód powierzchniowych na terenie aglomeracji warszawskiej
Zawartość pierwiastków śladowych w pyle drogowym z trasy Zegrze-Mrągowo
Grzyby niedoskonałe w środowisku wodnym narażonym na antropopresję
Aktywność kwaśnych fosfataz u roślin występujących na terenach o podwyższonej zawartości metali ciężkich
Survivability of selected bacterial strains in tribenuron methyl solutions
Microbiological pollution of air around solid wastes disposal facility
Bakterie czynne w przemianach związków azotu podczas prowadzenia tuczu ryb w wodzie pochłodniczej
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Olsztynie
Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza
Miejska oczyszczalnia ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu Celpox jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza
REE w popiołach lotnych powstałych w procesie spalania węgla kamiennego w elektrowniach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Porównanie wybranych cech u żyta po działaniu glinu i chlorku sodu
Selekcja linii wsobnych żyta tolerancyjnych na działanie jonów kadmu i poszukiwanie substancji obniżających jego szkodliwość
Mikrobiologiczne aspekty żyzności gleby w doświadczeniu spod uprawy traw z dodatkiem dżdżownic (Aporrectodea caliginosa)
The influence of heavy metals on Aspergillus giganteus mut. Alba mycelium in various light conditions
Aktywność dehydrogenazy w glebie płowej z dodatkiem kurzeńca, osadu ściekowego i kompostu Dano
The analysis of concentration of airborne allergenic fungal spores in Szczecin (2005)
Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych metodą osadu czynnego - charakterystyka mikroflory bakteryjnej
Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków
Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu Celpox
Składowanie jako metoda unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Monitoring przydatności wybranych komunalnych osadów ściekowych do ich rolniczego wykorzystania
Ocena jakości osadów dennych w kanale miejskim
Termohydroliza i fermentacja odpadów drobiowych źródłem biogazu
Gazowe produkty z przetwórstwa biomasy do ogniw paliwowych
Ocena ryzyka środowiskowego stwarzanego przez produkty biobójcze

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33

Spis treści:

Techniczne i środowiskowe uwarunkowania wykorzystania biomasy do celów energetycznych
Elektroutlenianie odpadów przy produkcji biodiesla
Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
Zlokalizowane zanieczyszczenia środowiska pestycydami oraz niekonwencjonalne metody ich likwidacji
Wykorzystanie zregenerowanych węgli aktywnych jako sorbentów zanieczyszczeń organicznych
Degradacja toksycznych substancji arsenoorganicznych w procesie zestalania z siarką
The biodegradability of xylene in sea water
Effect of anthocyanin-rich red cabbage extract on cytological injury induced by copper stress in plant and animal tissues
Effect of differentiated fertilization with sulphur on health status of winter oilseed rape
Rekultywacja terenów zasolonych z wykorzystaniem stymulacji laserowej wybranych gatunków roślin
Synteza związków bogatych w grupy -SH jako odpowiedź na podwyższone stężenie metali ciężkich u roślin Silene vulgaris (caryophyllaceae)
Wpływ ekranów akustycznych na ograniczenie emisji metali ciężkich z miejskich ciągów komunikacyjnych
Using anther culture of carrot for selection of genotypes resistant to toxic copper ions
Wybrane właściwości odpadów powęglowych KWK "Szczygłowice" w aspekcie możliwości ich rekultywacji i zagospodarowania przyrodniczego
Stałe i gazowe produkty uzyskane w procesie plazmowego przekształcania odpadów
Wpływ dodatków organicznych na właściwości hydrauliczne wybranych odpadów przemysłowych
Wykorzystanie odpadów z flotacji blendy cynkowej w utylizacji kwasu siarkowego
Wpływ stymulacji laserowej na zwiększenie przyrostu biomasy oraz zdolności bioremediacyjnych roślin wykorzystywanych w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków
Pierwiastki śladowe w glebach wytworzonych z gruntów pogórniczych
Monitoring przydatności wybranych komunalnych osadów ściekowych do ich rolniczego wykorzystania
Składowanie jako metoda unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Przestrzeganie ograniczeń prawnych do użytkowania i zagospodarowania środowiska, na przykładzie rejonu Świątnik Górnych
Zastosowanie ceramicznych kompozytów nawozowych w remediacji terenów zdegradowanych w wyniku antropopresji
Wpływ rodzaju koagulanta na specjację glinu w ściekach
Modyfikacja polskiego systemu opłat za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej
Zastosowanie metody wyceny warunkowej do określenia gotowości do zapłaty za poprawę jakości wód powierzchniowych
Jakość środowiska a ekologia socjalna w opinii studiującej młodzieży ze środowisk wiejskich
Wybrane problemy ekologiczne na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju zrównoważonego
Badania naukowe jako wsparcie polityki ochrony środowiska UE

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 34

Spis treści:

Analiza warunków i stanu wdrożenia wymogów prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony przyrody wynikających ze zobowiązań międzynarodowych (dyrektyw, konwencji i In.)
Awifauna obszaru Natura 2000 "Ostoja Warmińska"
Sezonowe zróżnicowanie transportu rumowiska unoszonego w rzece Dłubni
Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem i informacji publicznej oparte na monitoringu jakości powietrza
Zanieczyszczenie powietrza w centralnych rejonach Warszawy w 2006 roku w nawiązaniu do standardów obowiązujących w Polsce i w UE na podstawie wyników pomiarów stężeń prowadzonych na stacji monitoringu IOŚ-EPA
Kształtowanie się jednostkowych wskaźników zużycia wody na terenach nowych osiedli mieszkaniowych w Warszawie
Rekultywacyjna efektywność kompostów i osadów ściekowych na złożu odpadów paleniskowych w doświadczeniu modelowym
Wykorzystanie odpadów szlifierskich jako substytutu złomu stalowego

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 35/36

Spis treści:

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Ekonomiczno-organizacyjne problemy gospodarstw ekologicznych Doliny Baryczy
Efektywność gospodarowania na glebach lekkich
Odbiór społeczny żywności ekologicznej na Podlasiu
Aspekty prawne stosowania pestycydów w Polsce i Europie a środowisko
Ekonomiczne aspekty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego
Realizacja programów rolnośrodowiskowych na terenie Dolnego śląska w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
Wskaźniki rolnośrodowiskowe jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia
Rolnictwo zrównoważone na obszarach przyrodniczo cennych Suwalszczyzny
Realizacja programu rolnośrodowiskowego w powiecie grajewskim
Wykorzystanie kredytów inwestycyjnych w rolnictwie
Charakterystyka jakości wody w zbiornikach retencyjnych woj. podlaskiego
Ujęcie wody infiltracyjnej na rzece Supraśl
Ocena zanieczyszczenia płynących wód powierzchniowych na terenie powiatu białostockiego
Stosunki wodne gleb gliniastych na Kujawach
Najważniejsze problemy gospodarki wodnej na obszarach rolniczych w woj. podlaskim
Potencjalnie patogenne grzyby konidialne w rzece Narew i rzece Supraśl
Różnorodność gatunkowa FUNGI IMPERFRCTI w wodach powierzchniowych okolic Augustowa
Sezonowe zmiany zanieczyszczeń wód dopływów z obszarów polderowych zbiornika Siemianówka
Kształtowanie jakości wód zbiornika Zarzeczany przez zanieczyszczenia obszarowe
Wpływ działalności rolniczej i bytowej w obrębie zagrody na jakość wód studziennych
Ocena jakości wody z ujęć wody pitnej w gminie Wiśniowa
Indywidualne systemy oczyszczania ścieków mleczarskich jako element ochrony środowiska województwa podlaskiego
Wpływ nieczystości z ubojni zwierząt na skażenie mikrobiologiczno-parazytologiczne gleb i wód
Zagrożenie wód powierzchniowych związkami humusowymi w zlewniach lesistych i zatorfionych na przykładzie rzeki Supraśl
Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów w glebie torfowo-murszowej silnie zmurszałej
Zawartość rtęci w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo obszaru Pomorza i Kujaw
Zawartość przyswajalnych form potasu w glebach Puszczy Bydgoskiej użytkowanych rolniczo
Resztki pozbiorowe warzyw korzeniowych w bilansie substancji organicznej gleby
Zachwaszczenie i wilgotność gleby pod wpływem mulczów roślinnych
Wpływ sposobu użytkowania gruntów oraz stosowanej agrotechniki na strukturę gruzełkowatą gleby
Problem mogilników pestycydowych na Podlasiu
Właściwości materii organicznej w glebach uprawianych wysoczyzny krajeńskiej
Systemy rolnicze - produkcja roślinna w kontekście ochrony środowiska
Opłacalność uprawy zbóż i mieszanki owsa z wyką jarą w systemie ekologicznym i konwencjonalnym w warunkach górskich Beskidu Niskiego
Wpływ dawki azotu na szybkość gromadzenia się biomasy jęczmienia jarego browarnego
Zwalczanie chwastów w nowych zasiewach po renowacji niskoplennych trwałych użytków zielonych
Biodiversity of cereal agrophytocenoses In various systems of forming In the central part of Garwolin plan
Archeofity we florze segetalnej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
Rare segetal species of the Mazowiecki Landscape Park
Zawartość chlorofilu a i b w liniach wsobnych I mieszańcach żyta ozimego (Secale Cereale L.)
Ocena zmian w występowaniu pierwiastków biogennych w wybranych oczkach wodnych Puszczy Białowieskiej
Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych roślinach przyprawowych pochodzących z handlu i ogrodów przydomowych
Zawartość azotanów (V) i (III) w wybranych warzywach uprawianych w ogródkach działkowych
Ocena wybranych parametrów peroksydacji lipidów w mitochondriach wątroby szczurów narażonych na kadm i cynk
Wpływ obniżenia zawartości azotynu sodu w mieszance peklującej na jakość przetworów mięsnych
Akumulacja metali ciężkich w roślinach trawników, jako źródło surowców do produkcji kompostów
Kompostowanie stałych odpadów komunalnych w Suwałkach wg technologii Dano
Overcoming aluminium negative effects by the application of magnesium sulphate. Part I
Overcoming aluminium negative effect by the applications of magnesium sulphate. Part II
Pozostałości insektycydów w ziarnach zbóż wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi
Monitoring of pesticide residues in apples produced under conventional and integrated system
Występowanie pozostałości fungicydów w warzywach spod osłon w Polsce Północno-Wschodniej w latach 2000-2007
Zużycie substancji biologicznie czynnej pestycydów w ochronie zbóż w województwie mazowieckim
Możliwości proekologicznej ochrony bulw ziemniaka (Solanum Tuberosum) przed ospowatością (Rhizoctonia Solani) i parchem zwykłym (Streptomyces Scabies)
Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK i zastosowania antywylegacza na cechy biometrycznepłaskurki i odmian pszenicy jarej
Zmiany zawartości fosforu w bulwach ziemniaka i w glebie w warunkach zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem mineralnym
Ocena składu chemicznego wycierki ziemniaczanej w aspekcie wykorzystania jej do celów nawozowych i ochrony środowiska
Ocena przechowywania i zagospodarowywania odpadów z produkcji rolnej na terenie gminy Sokoły
Ocena zawartości miedzi i jej mobilności w glebach kwaśnych wybranych gmin Podlasia
Produkcja i przechowywanie nawozów naturalnych w gospodarstwach położonych na obszarach chronionych
Sposoby zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych województwa zachodniopomorskiego
Programy rolnośrodowiskowe jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Granulowanie pasz - analiza procesu
Analiza możliwości zastosowania hybrydowego systemu grzewczego domów jednorodzinnych na przyrodniczych obszarach chronionych
Utrzymanie rodzimych ras zwierząt trawożernych na Warmii i Mazurach jako element w kształtowaniu bioróżnorodności przyrody
Rozwiązania techniczno-technologiczne i warunki zoohigieniczne w oorze wolnostanowiskoej położonej w kompleksie lasów Napiwodzko-Ramuckich
Możliwości chowu krów mlecznych w oborach zlokalizowanych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Ocena równowagi jonowej roślin uprawianych na pasze w rejonie Rynny Jezior Byszewskich

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 37

Spis treści:

Terenowe metody badania makrolitów w jeziorach w świetle monitoringu biologicznego wód zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną
Wykorzystanie makrolitów w ocenie jakości jezior w Europie w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej - przegląd zagadnień
Analiza zamulania zbiornika wodnego w Zesławicach
Metale ciężkie w osadach dennych i roślinach wodnych
Wpływ źródeł antropogenicznych i naturalnych na jakość wód rzeki Narewka
Napełnienie koryta rzecznego a poziom wody w rejonie wałów przeciwpowodziowych
Badania mikrobiologiczne wody jeziora Rusałka
Wpływ zbiornika retencyjnego Gołuchów na obieg substancji biogenicznych w systemie rzeczno-zbiornikowym
Prawne aspekty ochrony wód w Polsce
Wybrane gatunki zwierząt jako wskaźniki zmian w środowisku
Wybrane gatunki roślin jako wskaźnik zmian w środowisku
Zastosowanie roślin energetycznych w technologii fitoremediacji
Ocena toksycznego działania jonów żelaza (FE2+) na początkowy wzrost Triforium Pratense L. i Medicago Sativa Sp. Media
Wpływ rekultera na początkowy wzrost i rozwój wybranych gatunków traw
Ładunki krytyczne zakwaszenia i eutrofizacji oraz ocena potencjalnych zagrożeń wybranych ekosystemów lądowych Polski
środowiskowe scenariusze narażenia wykorzystywane w celu oceny ryzyka powodowanego przez substancje czynne i produkty biobójcze
Wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) do oceny roślin genetycznie zmodyfikowanych zawierających "geny spiętrzone"
Metody zewnętrznej oceny jakości badań laboratoriów wykonujących analizy wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych
Ochrona środowiska na terenach rolniczych Euroregionu Niemen
Ocena uwarunkowań i możliwości zrównoważonego rozwoju gminy Purda w województwie warmińsko-mazurskim
Zimowe utrzymanie dróg a ochrona środowiska
Wybrane techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystywania energii słonecznej w Polsce

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 38

Spis treści:

Zastosowanie komór osadczych do odpylania gazów z procesu suszenia kauczuku w firmie Synthos Dwory Sp. z o.o.
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska - ich rola i znaczenie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
Zagrożenia środowiska wodnego w świetle mapy hydrograficznej Polski w skali 1: 50 000
Kofermentacja bioodpadów komunalnych i osadów ściekowych
Wpływ zagospodarowania terenu, w tym urbanizacji, na stężenie głównych jonów w wodach Rzeki Silnicy i Sufragańca (Kielce)
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w zapobieganiu zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego
Wykorzystanie protein do określenia efektywności dezintegracji osadu czynnego recyrkulowanego w procesie kawitacji hydrodynamicznej
Zawartość kadmu, ołowiu i cynku oraz anatomia liści brzozy zastosowanej do obudowy odpadów z flotacyjnego wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych
Ujednolicenie systemów zarządzania środowiskowego substancjami niebezpiecznymi
Ochrona środowiska przyrodniczego obszarów górskich w planowaniu miejscowym
Zanieczyszczenie powietrza przez koksownie śląskie w latach 1900 - 2000
Ocena skuteczności trzcinowej oczyszczalni ścieków w świetle wymogów dla jakości zrzutu (na przykładzie obiektu w Inwałdzie)
Transformacja parametrów fizykochemicznych wód płynących w zbiornikach przepływowych
Stopień zakwaszenia opadów atmosferycznych w pobliżu Kęt (Polska Południowa)
Analiza zmienności przestrzennej składu granulometrycznego nadkładu mineralnego na zrekultywowanym osadniku posodowym w Krakowie z wykorzystaniem metody krigingu
Wykorzystanie chromatografii jonowej dla potrzeb rutynowej analizy chloranów (II) i chloranów (V) w wodach przeznaczonych do spożycia
Rozkład przestrzenny ditlenku siarki w okresie grzewczym 2005/2006 na obszarze Straconki (Bielsko-Biała)
Ekosystemy zależne od wód jako element charakterystyki części wód podziemnych
Wpływ turystyki na stan środowiska przyrodniczego w otoczeniu schronisk górskich na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Kierunki zmian w środowisku przyrodniczym związane z działalnością poeksploatacyjną na obszarze dzielnic Sobięcin i Gaj w Wałbrzychu w kontekście planów zagospodarowania przestrzennego
Zastosowanie bioreaktora UASB do współoczyszczania odcieków ze składowiska komunalnego ze ściekami syntetycznymi obciążonymi ładunkiem zanieczyszczeń organicznych
Renaturyzacja terenów poeksploatacyjnych na torfowisku niskim koło Żarnowca (woj. śląskie)
GPS jako narzędzie obiektywnego lokalizowania odpadów w strefie miejskiej
Wpływ wieloletnich zmian drzewostanu na obecną strukturę przestrzenną i skład gatunkowy naziemnej warstwy mszystej w płacie zespołu Abietetum polonicum
Przepływy Gwarantowane potoku Cięcinka w warunkach antropopresji
Znaczenie konsultacji społecznych w procesach inwestycyjnych związanych z rozwojem energetyki oraz przy wprowadzaniu nowych technologii
Wybrane metody zagospodarowania osadów ściekowych powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Analiza przydatności do picia wód źródeł Zimnika i Czyrnej w Beskidzie Śląskim
Wstępna ocena odwadniania drogi Nr 4 na odcinku Kraków - Bochnia
Wykorzystanie metody 3D fotogrametrii do określania struktury powierzchni warstwy mszystej
Biologiczne oczyszczanie ścieków w obecności fenoli
Charakterystyka muraw kserotermicznych w Kotlinie Żywieckiej (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
Sposoby oczyszczania małych ilości ścieków na terenach górskich bez centralnej kanalizacji
Ocena możliwości zastosowania liczby bonitacyjnej (LB) w diagnozie siedlisk leśnych kształtujących się na wybranych obiektach pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa
Możliwości usuwania fosforu organicznego ze ścieków przemysłowych
Wartości stężeń struktur azbestowych w powietrzu na osiedlach mieszkaniowych w Katowicach
Warunki termiczno wilgotnościowe w kościele we Frydmanie w roku 2006
Wpływ dodatków organicznych na retencję wodną wybranych odpadów przemysłowych
Zastosowanie wybranych biotestów do oceny toksyczności sinicowych zakwitów wód
Badania fizykochemiczne wód podziemnych Beskidu w okolicach Bielska-Białej i ich interpretacja przy pomocy metod sztucznej inteligencji
Zastosowanie ciągłej analizy przepływowej z detekcją spektrofotometryczną do oznaczania cyjanków w próbkach środowiskowych
Ocena jakości chemicznej osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych
Możliwość poprawy jakości powietrza przez gazyfikację osiedla Powstańców Śląskich Bis w Pszczynie
Analiza właściwości fizycznych i chemicznych warstwy izolacyjnej na zrekultywowanych osadnikach posodowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay
Wpływ działań renaturyzacyjnych i zmian powierzchni torfowiska "Międzyrzeki" (Roztoczański Park Narodowy) na lokalną populację wątrobowca Cladopodiella fluitans Zapylenie powietrza (PM 10) terenu "Uroczysko Zamek Czorsztyn" w Pienińskim Parku Narodowym w okresie zimowym 2007-2008
Wzorce rozmieszczenia bogactwa oraz różnorodności gatunkowej porostów i mszaków w Dentario enneaphyllidis-Fagetum na górze Chojnik (Karkonoski Park Narodowy)

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 39

Spis treści:

Jacek Iwanek
Analiza wpływu kompletności rocznych serii pomiarowych stężeń pyłu PM10 na wartości obliczanych parametrów kryterialnych stosowanych w ocenach jakości powietrza.
Study of influence of completeness of annual measurement serie sof PM10 concentrations on calculated criteria parameters applied In air quality assessments.

Magdalena Pierścieniak, Natalia Trzcińska, Tomasz Słomczyński, Jacek Wąsowski
Problem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.
Problem of secondary contamination of water.

Marlena Wilk, Barbara Gworek
Metale ciężkie w osadach ściekowych.
Heavy metals In sewage sludge.

Agnieszka Klink, Józef Krawczyk, Magdalena Wisłocka
Zawartość metali ciężkich w liściach phragmites australis (CAV.) TRIN.EX. STUED. i osadach dennych jezior pojezierza leszczyńskiego.
The contenent of heavy metals In leaves of phragmites australis (CAV.) TRIN.EX. STUED. and bottom sediments from lakes of Pojezierze Leszczyńskie.

Magdalena Bielasik- Rosińska
Badania ekotoksykologiczne w ocenie produktów biobójczych przed ich wprowadzeniem do obrotu.
Ecotoxicological documentation In biocidal produkt authorization.

Justyna Wrzosek, Barbara Gworek, Danuta Maciaszek
Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska.
Plant protection products and environmental protection.

Anna Sołtys-Lelek, Beata Barabasz-Krasny
Skuteczność dotychczasowych form ochrony flory i szaty roślinnej w ojcowskim parku narodowym.
Efficiency of the past form sof protection of flora and vegetal cover In the Ojców Nasiona Park.

Zdzisław Małecki
Wpływ zbiornika zaporowego pokrzywnica na mikroklimat w zlewni Pokrzywnicy, prawobrzeżnym dopływie Prosny.
Impact of the Pokrzywnica barier reservoir on the microclimate in the Pokrzywnica Basin - right - side inflow of the Prosna river.

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
Rozwój i potencjalne zagrożenia agroekosystemów część I. Uwarunkowania agroekologicznego rozwoju gleb mineralnych.
Development and potential threats to agro-ecosystems part I. Agro-environmental conditions of the development of mineral soils.

Piotr Michalik
Niska emisja - świadomość zagrożeń z niej wynikających wśród różnych grup społecznych na przykładzie studentów Wszechnicy mazurskiej.
Low emission - aware of the risk resulting from it among the various social groups on the example of Wszechnica Mazurska in Olecko students.

Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik, Barbara Gworek
Metody wyrażania niepewności pomiaru w analizie chemicznej próbek środowiskowych.
Procedures for estimating the uncertainty of measurement in chemical analyses of environmental samples.

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40

Spis treści:

Maria Balcerzak
Metale szlachetne w środowisku naturalnym i metody ich oznaczania.

Izabela Bojakowska
Kadm w surowcach mineralnych Polski i jego potencjalna emisja do środowiska.

Marcin J. Małuszyński
Thallium In environment.

Piotr Malczyk, Jacek Długosz
Zmienność przestrzenna całkowitej zawartości rtęci w poziomie powierzchniowym gleb wybranego obszaru równiny sępopolskiej.

Józef Chojnicki, Magdalena Kowalska
Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb, i Cd w uprawnych glebach płowych, wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych równiny błońsko-sochaczewskiej.

Waldemar Martyn, Bożena Niemczuk
Wpływ sposobu użytkowania na zawartość i rozmieszczenie różnych form cynku w profilach gleb płowych i rdzawych.

Hanna Jaworska
Profilowa dystrybucja oraz mobilność ołowiu i kadmu w glebie uprawnej o zróżnicowanym uziarnieniu.

Grzegorz Kusza, Tomasz Ciesielczuk, Beata Gołuchowska
Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach obszarów przyległych do zakładów przemysłu cementowego w mieście Opolu.

Mirosław Kobierski, Jacek Długosz, Anna Piotrowska
Zmienność przestrzenna Zn i Cu ekstrahowanych roztworem DTPA w poziomie orno-próchnicznym gleby płowej.

Mirosław Wyszkowski, Maja Radziemska
Zanieczyszczenie chromem a zawartość związków azotu w glebie.

Karolina Falkowska, Tadeusz Filipek
Dynamika zmian zawartości azotu mineralnego w wierzchniej warstwie gleb rejonu oddziaływania zakładów azotowych „PUŁAWY” S.A.

Anna Świercz, Elżbieta Sykała
Charakterystyka jakości gleb ogrodów działkowych w Kielcach.

Mirosław Wyszkowski, Agnieszka Ziółkowska
Zawartość węgla organicznego i niektórych makropierwiastków w glebie zanieczyszczonej benzyną i olejem napędowym.

Alena Vollmannova, Peter Jezo, Julius Arvay
Soil hygiene in Vicinity of industrial enterprises in middle Povazie region.

Marta Wardas, Aleksander Biel
Wpływ aktywności człowieka na zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów w nawarstwieniach kulturowych w rejonie północnej części Małego Rynku w Krakowie.

Elżbieta Krajewska, Krystyna Niesiobędzka
Wpływ zasolenia spływów powierzchniowych na wymywanie metali z pyłów ulicznych do fazy wodnej.

Paweł Muszyński
Wpływ elektrolitu i PH na sorpcję chlorowodorku amproliniowego w glebach o różnym uziarnieniu.

Agnieszka Baran, Czesław Jasiewicz
Toksyczna zawartość cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków roślin.

Janette Musilová, Tomáš Tóth, Zuzana Poláková
Safety of potatoes from aspect residual soil contamination by risk metals.

Ilona Małuszyńska, Elżbieta Biernacka, Marcin J. Małuszyński, Tadeusz Kośla
Zawartość wanadu w glebach i roślinach na terenach przyległych do PKN „Orlen” w Płocku.

Jarosław Kaszubkiewicz, Dorota Kawałko
Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Katarzyna Kołodziejczyk, Klara Tomaszewska, Marta Gwiżdż, Ludwik Żołnierz
Kształtowanie się zawartości wybranych pierwiastków w glebach organicznych okolic Milcza.

Alicja Kicińska
Arsen i Tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna.

Aleksandra Bielicka, Ewa Ryłko, Irena Bojanowska
Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach z ogrodów działkowych Gdańska i okolic.

Jolanta Kwiatkowska-Malina, Alina Maciejewska
Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię.

Barbara Sapek
Zawartość manganu i cynku w roślinności użytku zielonego na tle zmian kwasowości środowiska w wieloleciu.

Jolanta Domańska
Zawartość i pobranie niklu przez rośliny przy zróżnicowanym PH gleb naturalnych oraz zanieczyszczonych kadmem lub ołowiem.

Irena Burzyńska
Wpływ odczynu gleby na współzależność między zawartością rozpuszczalnych form cynku w układzie: gleba-roślinność łąkowa.

Jolanta Kozłowska-Strawska
Zmiany zawartości cynku w roślinach nawożonych różnymi formami siarki.

Krystyna Niesiobędzka i Elżbieta Krajewska
Wpływ potasu wymiennego i 40K na migrację radiocezu 137CS z roztworu glebowego do roślinności.

Sylwester Smoleń
Wpływ nawożenia jodem i azotem na skład mineralny marchwi.

Krystyna Pazurkiewicz-Kocot, Andrzej Kita, Anna Bąk
Oddziaływanie selenu na siewki Zea Mays L. rosnące w środowisku skażonym ołowiem.

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Piotr Strzetelski, Stanisław Rożek, Iwona Ledwożyw
Wpływ nawożenia jodem i azotem na wielkość i jakość plonu marchwi.

Dariusz Kłódka, Arkadiusz Telesiński, Justyna Mroczek, Anita Komsta
Zmiany zawartości kwasu askorbinowego, glutationu, flawonoidów oraz związków fenolowych w wybranych gatunkach roślin w zależności od stopnia utlenienia selenu dodanego do podłoża. Część I Rośliny jednoliścienne.

Tadeusz Kośla
Ocena zawartości biopierwiastków oraz metali toksycznych w glebie i roślinności rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

Małgorzata Demczuk, Kamila Garbiec
Heavy metals in edible fruits. A case study of bilberry Vaccinium Myrtillus L.

Sylwester Smoleń, Iwona Ledwożyw, Piotr Strzetelski, Włodzimierz Sady, Stanisław Rożek
Wpływ nawożenia jodem i azotem na efektywność biofortyfikacji w jod oraz na jakość biologiczną marchwi.

Anna Kubiak, Katarzyna Paraszkiewicz, Jerzy Długoński
The ability of filamentous fungus isolated from polluted soil to heavy metals uptake and xenobiotics degradation.

Ludwika Martyniak
Wpływ uwilgotnienia i nawożenia NPK na zawartość magnezu i jego relacji do potasu w resztach pożniwnych i glebie.

Teresa Skrajna, Helena Kubicka
Aktualny stan i możliwości ochrony flory segetalnej w ogrodzie botanicznym w Powsinie.

Teresa Skrajna, Helena Kubicka
Bioróżnorodności zbiorowisk chwastów a zapas diaspor w glebie w kolekcjach ogrodu botanicznego w Powsinie.

Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Wiesław Piekarski
Zawartość wybranych pierwiastków metali ciężkich w biomasie ślazowca pensylwańskiego (sida hermaphrodita rusby).

Bożena Kiczorowska
Kumulacja ołowiu i kadmu w skórce i miąższu wybranych odmian jabłek..

Arkadiusz Telesiński, Dariusz Kłódka, Anita Komsta, Justyna Mroczek
Zmiany zawartości kwasu askorbinowego, glutationu, flawonoidów oraz związków fenolowych w wybranych gatunkach roślin w zależności od stopnia utlenienia selenu dodanego do podłoża. Część II rośliny dwuliścienne.

Małgorzata Śliwka. Mateusz Jakubiak
Wpływ światła spójnego na zmiany zawartości pierwiastków w biomasie roślin..

Magdalena Gajewska, Anna Czajkowska, Beata Bartodziejska
Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych warzywach dostępnych w handlu detalicznym regionu łódzkiego.

Nina Bątorek-Giesa, Barbara Jagustyn
Zawartość chloru w biomasie stałej stosowanej do celów energetycznych.

Magdalena Komorowicz, Hanna Wróblewska, Jacek Pawłowski
Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych.

Mateusz Jakubiak, Małgorzata Śliwka
Wpływ fotostymulacji na zawartość wybranych pierwiastków w liściach wierzb energetycznych.

Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak
Zastosowanie mikroskopii elektronowej w bioindykacji środowiska.

Wojciech Dmuchowski, Aneta Helena Baczewska, Dariusz Gozdowski
Evaluation of the lead environmental pollution in Warsaw on the basis of bioindicative methods.

Elżbieta Malzahn
Biomonitoring środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej.

Marta Matusiewicz, Helena Kubicka, Teresa Skrajna
Zróżnicowanie wybranych gatunków polygonum.

Andrzej Sapek
Współczesne źródła chlorków w środowisku wód śródlądowych.

Monika Cieszyńska, Maria Bartoszewicz. Małgorzata Michalska, Jacek Nowacki, Marek Wesołowski
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wód wybranych cieków na terenie gminy Gdańsk.

Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska
Jakość wód w zbiornikach małej retencji na terenach rolniczych woj. podlaskiego.

Joanna Szczykowska, Anna Siemieniuk
Analiza czynników determinujących jakość wód wybranych zbiorników małej retencji na Podlasiu.

Anna Trawczyńska, Wojciech Tołoczko, Arkadiusz Niewiadomski
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach Górnej Bzury.

Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Krzysztof Kłusewicz
Ocena chemicznych zanieczyszczeń wód sztucznego zbiornika w Siemianówce w latach 2007-2008.

Małgorzata Rauba
Zawartość związków azotu i fosforu w wodach gruntowych zlewni użytkowanej rolniczo na przykładzie zlewni rzeki Śliny.

Halina Chomutowska
Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na bakterioplankton rzeki Rospuda.

Mirosława Orłowska, Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Halina Ostrowska
Wodne HYPHOMYCETES w rzece Narewka.

Janina Piekutin
Występowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych w wodach zlewni Supraśli.

Ewa Rauba, Krystyna Rauba
Analiza możliwości spełnienia zasady zwrotu kosztów usług wodnych na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków z terenu północno-wschodniej Polski.

Radosław Kalinowski, Monika Załęska-Radziwił
Wyznaczenie standardów jakości osadów dennych na podstawie badań ekotoksykologicznych.

Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
Wpływ czynników strącających na specjację fosforu w osadach ściekowych.

Bohdan Stejskal
Analiza składu odpadów pochodzących z cmentarzy.

Małgorzata Leszczyńska, Marek M. Sozański
Szkodliwość i toksyczność osadów i popłuczyn z procesu uzdatniania wody.

Ewa Beata Górska, Wojciech Stępień, Dariusz Gozdowski, Marek Gabara, Paweł Trzciński
Wpływ rodzaju kompostowanych odpadów organicznych na jakość kompostów.

Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska
Frakcjonowanie cynku w popiołach lotnych z przemysłowego spalania węgla.

Jan Kalembkiewicz, Eleonora Sočo
Lotny popiół przemysłowy jako potencjalne źródło emisji molibdenu.

Agnieszka Zawadzińska, Agnieszka Dobrowolska
Wpływ podłoży z dodatkiem kompostów z komunalnego osadu ściekowego na wzrost i kwitnienie Niecierpka Walleriana (IMPATIENS WALLERIANA)

Piotr Michalik
Niska emisja – świadomość zagrożeń z niej wynikających wśród różnych grup społecznych na przykładzie rolników z powiatu płockiego i sierpckiego.

Małgorzata Pacholewska, Kamil Madej
Niekorzystny wpływ jonów magnezu (Mg2+) na mikrobiologiczne ługowanie surowej rudy sfalerytowej.

Katarzyna Bojarska, Zbigniew Bzowski
Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem.

Ewa M. Skibniewska, Tadeusz Kośla, Michał Skibniewski, A Berezowski
Zawartość cezu w guzach nowotworowych gruczołów sutkowych u suk.

Ewa Skibniewska, Tadeusz Kośla, Michał Skibniewski
Wpływ skażeń środowiska na zawartość wybranych makroelementów w żebrach krów mlecznych z różnych rejonów Polski.

Michał Skibniewski, Tadeusz Kośla, Ewa M. Skibniewska
Wpływ warunków utrzymania na zawartość sodu w sierści kotów.

Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa
Wpływ stosowania odpadowych materiałów organicznych i ich mieszanin na zmiany zawartości żelaza i molibdenu w glebie i życicy wielokwiatowej (LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)

Leszek Lenc
Występowanie STREPTOMYCES SCABIES na bulwach ośmiu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym.

Mirosław Kasperczyk
Zawartość glinu w wodach lizymetrycznych w zależności od rodzaju nawożenia łąki.

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41

Spis treści:

Danuta Kowalczyk-Pecka
WPŁYW RODZAJU CHELATU MIEDZI NA POZIOM AKUMULACJI METALU W TKANKACH MIĘKKICH I MUSZLACH CEPAEA NEMORALIS (GASTROPODA: PULMONATA)

Danuta Kowalczyk-Pecka
ROLA NATURALNEJ POPULACJI ARIANTA ARBUSTORUM (GASTROPODA: PULMONATA) W TRANSFERZE I BIOAKUMULACJI METALI CIĘŻKICH W EKOSYSTEMACH ZURBANIZOWANYCH

Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk
TRÓJWYMIAROWA GEOSTATYSTYCZNA INTEGRACJA POMIARÓW PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ GLEBY

Marlena Szumska (Wilk), Barbara Gworek
METODY OZNACZANIA FRAKCJI METALI CIĘŻKICH W OSADACH ŚCIEKOWYCH

Jean B. Diatta, Witold Grzebisz
CALCIUM AS A FACTOR MITIGATING NEGATIVE IMPACT OF HEAVY METALS ON SOIL AND PLANT I. SOIL CHEMICAL CHANGES AS INDUCED BY CALCIUM-BEARING COMPOUNDS

Jean B. Diatta, Maria Biber, Ewa Chudzińska
CALCIUM AS A FACTOR MITIGATING NEGATIVE IMPACT OF HEAVY METALS ON SOIL AND PLANT II. PHYTOTEST, TRANSFER FACTORS OF HEAVY METALS

Jean B. Diatta, Ewa Chudzińska
CHEMICAL REMEDIATION OF ZINC CONTAMINATED SOILS BY APPLYING A CEMENT-BROWN COAL-BASED COMPONENT (CEMBRO)

Elżbieta Kalisińska, Halina Budis, Aleksandra Wilk, Natalia Łanocha, Andrzej Jackowski
OŁÓW I KADM W NERCE I WĄTROBIE NOCNYCH I DZIENNYCH PTAKÓW DRAPIEŻNYCH

Jacek Fabisiak
IZOTOPY PLUTONU W PTAKACH MORSKICH I ICH OBIEG W EKOSYSTEMIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Karolina Lewińska, Anna Karczewska, Bernard Gałka
WPŁYW FOSFORANÓW NA POBRANIE ARSENU PRZEZ ROŚLINY Z GLEB ZANIECZYSZCZONYCH ZWIĄZKAMI As (III) I As (V)

Józef Szkoda, Jan Żmudzki, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik
ARSEN W ŻYWNOŚCI ZWIERZĘCEGO POCHODZENIA - OCENA NARAŻENIA

Anna Spodniewska, Dariusz Barski, Arkadiusz Zasadowski
ZAWARTOŚĆ KADMU I OŁOWIU W WYBRANYCH GATUNKACH GRZYBÓW POCHODZĄCYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Elżbieta Ejdys
WPŁYW POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA JAKOŚĆ BIOAEROZOLU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W OKRESIE WIOSENNYM I JESIENNYM - OCENA MIKOLOGICZNA

Oliwia Grafka
UDZIAŁ MIKROORGANIZMÓW W BIOGEOCHEMICZNYM OBIEGU WĘGLA

Urszula Jankiewicz, Anna Wojtowicz, Marian Korc
ZDOLNOŚĆ DO AKUMULACJI I TOLERANCJI METALI CIĘŻKICH PRZEZ BAKTERIE PSEUDOMONAS I BACILLUS

Anna Biedunkiewicz
MIKROGRZYBY FONTANN MIEJSKICH W MONITORINGU ŚRODOWISKOWYM - ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

Dorota Wolicka, Agnieszka Gójska
KOMINY HYDROTERMALNE - ŚRODOWISKA WYSTĘPOWANIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH

??Małgorzata Michalska, Maria Bartoszewicz, Monika Cieszyńska, Jacek Nowacki
BIOAEROZOL JAKO POTENCJALNY CZYNNIK ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA W REJONIE TROJMIEJSKICH PLAŻ

Tadeusz P. Żarski, Henryka Żarska, Teresa Majdecka
GMO - ZAGROŻENIA TOKSYKOLOGICZNE I EKOLOGICZNE

Jakub Żurawski, Jacek Sikora, Barbara Poniedziałek, Katarzyna Piwecka, Mirosława Kaszkowiak, Krzysztof Wiktorowicz, Sławomir Samardakiewicz
WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA FLUORESCENCJĘ IZOLOWANYCH CHLOROPLASTÓW LEMNA MINOR

Judita Bystrická, Ján Tomáš
ANTAGONISTIC RELATIONS OF LEAD AND CADMIUM WITH SELECTED MICRONUTRIENTS

Joanna Augustynowicz, Anna Kostecka-Gugała, Henryk Kołoczek
ANALIZA KINETYKI REDUKCJI Cr (VI) PRZEZ WODNE GATUNKI FITOREMEDIATORÓW

Arkadiusz Telesiński, Beata Smolik, Natalia Skrzypiec, Janina Nowak
KSZTAŁTOWANIE SIĘ AKTYWNOŚCI KATALAZY I PEROKSYDAZY NA TLE ZMIAN ZAWARTOŚCI FLUORKÓW W ROŚLINACH FASOLI PO WPROWADZENIU DO GLEBY RÓŻNYCH DAWEK NaF

Arkadiusz Telesiński, Martyna Śnioszek, Daniel Musik, Weronika Paszun, Grzegorz Hury
OKREŚLENIE RODZAJU INTERAKCJI POMIĘDZY ODDZIAŁYWANIEM ZWIĄZKÓW SELENU I FLUORU NA AKTYWNOŚĆ KATALAZY W ROŚLINACH SOI (GLYCINE MAX L. MERR.)

Janina Gabrielska, Katarzyna Pyrkosz, Stanisław Przestalski, Izabela Żukowska, Maria Zamaraeva
ODDZIAŁYWANIE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH OŁOWIU I CYNY Z ALBUMINĄ W OBECNOŚCI UVB

Joanna Kreczko, Elżbieta Kamysz, Zbigniew Maćkiewicz, Leon Kośmider
OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W ŚLINIE LUDZKIEJ - NOWA METODA OKREŚLANIA EKSPOZYCJI RÓŻNYCH POPULACJI LUDZI NA ZANIECZYSZCZENIE METALAMI

Marek Brytan, Radosław Kalinowski, Małgorzata Paluch, Marek Kowalczyk
SYMULACJA ZMIAN AKTYWNOŚCI ACETYLOCHOLINOESTERAZY W PRZEBIEGU ZATRUCIA ZWIĄZKAMI FOSFOROORGANICZNYMI U LUDZI Z WYKORZYSTANIEM DYNAMICZNEGO MODELU IN VITRO

Barbara Poniedziałek, Katarzyna Piwecka, Jacek Karczewski, Jakub Żurawski, Krzysztof Wiktorowicz
WPŁYW KADMU NA PROLIFERACJĘ LIMFOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ CZŁOWIEKA IN VITRO

Barbara Poniedziałek, Krzysztof Piersiala, Jacek Karczewski, Jakub Żurawski, Mirosława Kaszkowiak
WPŁYW OŁOWIU NA WYBUCH ODDECHOWY GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH CZŁOWIEKA IN VITRO

Hanna Lutnicka
ZMIANY ULTRASTRUKTURALNE W WĄTROBIE I NERCE TUŁOWIOWEJ KARPIA (CYPRINUS CARPIO L.) EKSPONOWANEGO NA SUBTOKSYCZNE STĘŻENIE INSEKTYCYDU NURELLE D 550 EC

Hanna Lutnicka, Alicja Kozińska
PYRETROIDY JAKO CZYNNIK USPOSABIAJĄCY W CHOROBACH RYB

Jacek Sikora, Jakub Żurawski, Joanna Rutkowska, Barbara Poniedziałek, Krzysztof Wiktorowicz, Alina Dudkowiak
WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA FLUORESCENCJĘ CHLOROFILU SYNECHOCYSTIS AQUATILIS

Julitta Gajewska, Joanna Bucka, Anna Żabik, Julia Riedel, Monika Michalczuk
WPŁYW NATURALNYCH PREPARATÓW ROŚLINNYCH NA STAN MIKROFLORY JELITOWEJ BROJLERÓW KURZYCH

Julitta Gajewska, Krzysztof Cieniek
IDENTYFIKACJA MIKROORGANIZMÓW TWORZĄCYCH BIOFILMY NA FILTRACH BASENOWYCH

tta Gajewska, Katarzyna Kubiak
ROLA BAKTERII CHOROBOTWÓRCZYCH BYTUJĄCYCH W OSADZIE CZYNNYM W USUWANIU FENOLU ZE ŚCIEKÓW RAFINERYJNO-PETROCHEMICZNYCH

Anna Hadam, Grażyna Obidoska
FITOTOKSYCZNOŚĆ I GENOTOKSYCZNOŚĆ METALI CIĘŻKICH ZAWARTYCH W KOMPOSTACH Z ODPADÓW MIEJSKICH

Agnieszka Pyza, Helena Kubicka
OZNACZENIE ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W SIEWKACH LINII WSOBNYCH ŻYTA (SECALE CEREALE L.) PO TRAKTOWANIU AZOTANEM OŁOWIU

Tomasz Ciesielczuk, Grzegorz Kusza
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMPOSTACH Z ODPADÓW JAKO CZYNNIK OGRANICZAJĄCY ICH WYKORZYSTANIE DO CELÓW NAWOZOWYCH

Barbara Bujanowicz-Haraś
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W POLSCE

Barbara Błachno
POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIETRZA

Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH METODĄ POGŁĘBIONEGO UTLENIANIA

Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk, Edyta Kosterna
WAPNOWANIE GLEBY A AKUMULACJA KADMU W BURAKU ĆWIKŁOWYM

Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Tadeusz Koperski, Barbara Lech
ODCZYN I PRZEWODNICTWO ELEKTROLITYCZNE WYBRANYCH MATERIAŁÓW POWĘGLOWYCH STOSOWANYCH W REKULTYWACJI

Elżbieta Kulikowska-Karpińska, Dominik Popławski, Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk, Joanna Rogalska
AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW ANTYOKSYDACYJNYCH I PEROKSYDACJA LIPIDÓW W TRZUSTCE SZCZURÓW NARAŻONYCH NA KADM

Jacek Antonkiewicz
WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jana Kotovicová
OPTIMISING OF HANDLING OF SORTED MUNICIPAL WASTE ON AN EXAMPLE OF THE TOWN OF TŘEBÍČ

Beata Smolińska, Krystyna Cedzyńska
AMYLAZY JAKO ZWIĄZKI WSPOMAGAJĄCE FITOEKSTRAKCJĘ RTĘCI Z GLEBY

Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
UTLENIANIE ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH ZAADSORBOWANYCH NA WĘGLACH AKTYWNYCH

January Bień, Katarzyna Wystalska
EFEKTY TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ŻUŻLA POCHODZĄCEGO Z PROCESU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Andrzej Gawdzik, Stanisław Gajda, Marcin Rybotycki, Aleksander Sofronkow, Walerji Kalinczak, Boris Altoiz
OTRZYMYWANIE ENERGII Z ODPADÓW PRZERÓBKI BIOMASY

Krystyna Ciarkowska, Ewa Hanus-Fajerska, Zbigniew Gajewski
THE USEFULNESS OF COMMON BIRCH TO STABILIZATION OF GROUNDS STRONGLY CONTAMINATED BY HEAVY METALS

Justyna Szymczak, Arkadiusz Telesiński, Dariusz Kłódka, Janina Nowak
ROLA BENTONITU I HUMUSU W ZMNIEJSZENIU TOKSYCZNOŚCI METALI CIĘŻKICH W STOSUNKU DO WYBRANYCH ENZYMÓW GLEBOWYCH

Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Jolanta Franczuk, Edyta Kosterna
WPŁYW WAPNOWANIA GLEBY NA AKUMULACJĘ OŁOWIU W SZEŚCIU ODMIANACH BURAKA ĆWIKŁOWEGO

Stanisław Kalembasa, Beata Kuziemska
WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA GLEBY NIKLEM NA TLE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO NA AKTYWNOŚĆ DEHYDROGENAZ

Stanisław Właśniewski
WPŁYW NAWOŻENIA POPIOŁEM LOTNYM Z WĘGLA KAMIENNEGO NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY PIASZCZYSTEJ I PLONOWANIE OWSA

Halina Dąbkowska-Naskręt, Szymon Różański
FORMY POŁĄCZEŃ Pb I Zn W GLEBACH URBANOZIEMNYCH MIASTA BYDGOSZCZY

Rafał Wójcik, Łukasz Morawski
ZAWARTOŚĆ ANIONÓW W WODZIE RZEKI WILGI NA OBSZARZE SKŁADOWISK ODPADÓW KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH

Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa
WPŁYW SPOSOBU ALKALIZACJI ORAZ KOMPOSTOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA ZAWARTOŚĆ GLINU, MANGANU I LITU W ROŚLINACH

Anna Karczewska, Adam Bogda , Magdalena Wolszczak, Bernard Gałka, Katarzyna Szopka, Cezary Kabała
MIEDŹ, OŁÓW I CYNK W GLEBACH PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA RÓŻANKA WE WROCŁAWIU

Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz
ANALIZA STRATEGII ROZWOJU WYBRANYCH GMIN OBJĘTYCH SIECIĄ NATURA 2000 POŁOŻONYCH NA TERENIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI

Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz
EKOLOGICZNE CZYNNIKI I BARIERY ROZWOJU GOSPODARCZEGO TERENÓW NADMORSKICH W POLSCE

Wojciech Gotkiewicz, Bartosz Mickiewicz, Justyna Koszykowska
REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2004-2006 I 2007-2008

Anna Karczewska, Bernard Gałka, Katarzyna Szopka, Cezary Kabała, Karolina Lewińska
WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO DAWKOWANIA BIODEGRADOWALNEGO EDDS NA POBRANIE MIEDZI I INNYCH PIERWIASTKÓW METALICZNYCH PRZEZ KUKURYDZĘ Z GLEB ZANIECZYSZCZONYCH

Leszek Lenc, Dariusz Wyczling , Czesław Sadowski
ZASIEDLENIE ZIARNA PSZENICY OZIMEJ PRZEZ GRZYBY RODZAJU FUSARIUM W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDPLONU, UPRAWIANEJ ODMIANY I STOSOWANYCH FUNGICYDÓW

Dorota Kalembasa, Anna Majchrowska-Safaryan
FRAKCJE METALI CIĘŻKICH W ZUŻYTYCH PODŁOŻACH Z PIECZARKARNI

Agnieszka Godlewska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW NAWOŻENIA ORGANICZNEGO, WAPNOWANIA I GATUNKU GLEBY NA ZAWARTOŚĆ Li, Ba I Ti W ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ

Jana Kotovicová
LIFE CYCLE OF FLOORS FOR AGRICULTURAL PREMISES

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
ROZWÓJ I POTENCJALNE ZAGROŻENIA AGROEKOSYSTEMÓW CZĘŚĆ II. AGROEKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ZWIĘZŁYCH

Barbara Gworek, Joanna Rateńska
MIGRACJA RTĘCI W UKŁADZIE POWIETRZE - GLEBA - ROŚLINA

Marek Kondras, Danuta Czępińska-Kamińska
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA GLEBOWEGO PRZEZ OLEJE MINERALNE W OTOCZENIU STACJI PALIW NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Halina Dąbkowska-Naskręt
NATURALNE I SYNTETYCZNE TLENKI ŻELAZA JAKO ADSORBENTY PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBACH

Anna Koszelnik-Leszek, Dorota Kasowska
CHARAKTERYSTYKA FLORY ORAZ AKUMULACJA METALI CIĘŻKICH W ODPADACH SERPENTYNITOWYCH I WYBRANYCH GATUNKACH ROŚLIN Z TERENU WYROBISKA KAMIENIOŁOMU W NASŁAWICACH (DOLNY ŚLĄSK))

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42

Spis treści:

Małgorzata Maliszewska-Mazur
REACH - EKOLOGICZNE KRYTERIA I PROCEDURY OCENY CHEMIKALIÓW

Katarzyna Malinowska, Małgorzata Mikiciuk, Adam Berdzik
ZMIANY WYBRANYCH PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH WIERZBY WICIOWEJ (SALIX VIMINALIS L.) WYWOŁANE ZRÓŻNICOWANYM STĘŻENIEM KADMU W PODŁOŻU

Anna Sapieha-Waszkiewicz, Barbara Marjańska-Cichoń, Anna Rogowska
WPŁYW SYNTETYCZNYCH FUNGICYDÓW NA WZROST IN VITRO GRZYBÓW Z RODZAJU OIDIODENDRON

Grażyna Wielogórska, Elżbieta Turska
OCENA STOSOWANIA HERBICYDÓW W UPRAWACH ZBÓŻ W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI

Ewa Kucharczak, Andrzej Moryl
ZAWARTOŚĆ METALI W ROŚLINACH UPRAWNYCH POCHODZĄCYCH Z REJONU ZGORZELECKO-BOGATYŃSKIEGO CZĘŚĆ 1. OŁÓW, KADM, GLIN

Mirosława Słaba, Natalia Wrońska, Aleksandra Felczak, Jerzy Długoński
ZASTOSOWANIE GRZYBA STRZĘPKOWEGO PAECILOMYCES MARQUANDII DO JEDNOCZESNEJ ELIMINACJI CYNKU I ZWIĄZKÓW CYNOORGANICZNYCH

JAgnieszka Parzych, Zbigniew Sobisz
BIOMASA I PRODUKCJA PIERWOTNA NETTO ROŚLIN RUNA W WYBRANYCH ZESPOŁACH LEŚNYCH SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska
WPŁYW ZAWARTOŚCI GLINU (Al3+) W PODŁOŻU GLEBOWYM NA POCZĄTKOWY WZROST TRIFOLIUM PRATENSE L. I MEDICAGO SATIVA SP. MEDIA

Jarosław Waroszewski, Cezary Kabała, Justyna Drozdowska
PROFILOWE ROZMIESZCZENIE MIEDZI W GLEBACH BRUNATNYCH I BIELICOWYCH WYTWORZONYCH Z RÓŻNYCH SKAŁ MACIERZYSTYCH W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH

Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA GLEBY NIKLEM ORAZ STOSOWANIA WAPNOWANIA I SUBSTANCJI ORGANICZNYCH NA ZAWARTOŚĆ ŻELAZA, MANGANU I CYNKU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ (DACTYLIS GLOMERATA L.)

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
ROZWÓJ I POTENCJALNE ZAGROŻENIA AGROEKOSYSTEMÓW CZĘŚĆ III. OCENA EFEKTYWNOŚCI WAPNOWANIA GLEB KWAŚNYCH

Roman Pieprzka
FORMY WODNOROZPUSZCZALNE I WYMIENNE GLINU W GLEBACH LEŚNYCH PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Krzysztof Boroń
KRZYWE CHARAKTERYSTYKI WODNEJ GLEB ZDEGRADOWANYCH PRZEZ PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Elżbieta Papińska, Dorota Michalska-Hejduk, Arkadiusz Niewiadomski, Wojciech Tołoczko
WYDZIELANIE CO2 Z GLEB LEŚNYCH I ŁĄKOWYCH W BOLIMOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Stanisław Krysiak, Wojciech Tołoczko, Arkadiusz Niewiadomski
RESPIRACJA CO2 W GLEBACH EKOSYSTEMÓW POLOWYCH WYTWORZONYCH ZE SKAŁ MACIERZYSTYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA

Wojciech Tołoczko, Arkadiusz Niewiadomski
ŁATWY SPOSÓB OZNACZANIA ILOŚCI CO2 UWALNIANEGO Z GLEBY

Paweł Jezierski, Wojciech Jagodzik
OCENA ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTÓW ORNYCH METALAMI CIĘŻKIMI W WYNIKU STOSOWANIA ŻUŻLA POHUTNICZEGO DO UTWARDZANIA DRÓG POLNYCH

Katarzyna Szopka, Anna Karczewska, Cezary Kabała, Paweł Jezierski, Adam Bogacz
ZAWARTOŚĆ RTĘCI W POZIOMACH POWIERZCHNIOWYCH GLEB LEŚNYCH KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W REJONIE SZKLARSKIEJ PORĘBY

Magdalena Solan, Antoni Polonis, Barbara Solan
OCHRONA ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN STOSOWANYCH W LEŚNICTWIE

Marcin Kaźmierczuk, Liliana Kalisz
BAKTERIE HEMOLIZUJĄCE PROPONOWANYM WSKAŹNIKIEM SKUTECZNOŚCI HIGIENIZACJI WAPNEM KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Marek Ryczek, Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka, Ewelina Zając
WPŁYW DAWKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI WODNE I FIZYCZNE WYBRANYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Dorota Kalembasa, Elżbieta Malinowska
DZIAŁANIE OSADU ŚCIEKOWEGO NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W BIOMASIE TRAWY MISCANTHUS SACCHARIFLORUS ORAZ W GLEBIE

Stanisław Kalembasa, Beata Wiśniewska
WPŁYW DAWEK AZOTU NA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH PRZEZ ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY)

Agnieszka Wolna-Maruwka, Krzysztof Pilarski
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH NA LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW ORAZ AKTYWNOŚĆ DEHYDROGENAZ W KOMPOŚCIE Z OSADU ŚCIEKOWEGO

Bernard Gałka, Mirosław Wiatkowski
METALE CIĘŻKIE W WODZIE I OSADACH DENNYCH MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO PSURÓW

Bernard Gałka
OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA I MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW DENNYCH Z MAŁYCH OBIEKTÓW WODNYCH W PARKU WE WROCŁAWIU-PAWŁOWICACH

Katarzyna Kucharczak, Wojciech Stępień, Barbara Gworek
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JAKO METODA ODZYSKU SUBSTANCJI ORGANICZNEJ

Natalia Gmitrzuk, Halina Sawicka-Siarkiewicz
ZASTOSOWANIE GEOMEMBRAN I MAT BENTONITOWYCH DO USZCZELNIANIA SYSTEMÓW ODWADNIANIA DRÓG ORAZ ROŚLINNOŚĆ DO ZADARNIANIA ROWÓW PRZYDROŻNYCH I ZBIORNIKÓW

Grzegorz Rąkowski
PRZYRODNICZE I KULTUROWE WALORY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 43

Spis treści:

Ewa Kucharczak, Andrzej Moryl
ZAWARTOŚĆ METALI W ROŚLINACH UPRAWNYCH POCHODZĄCYCH Z REJONU ZGORZELECKO-BOGATYŃSKIEGO CZĘŚĆ 2. ARSEN, CHROM, CYNK, MIEDŹ

Grzegorz Kania
ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW U KROCIONOGA PIASKOWEGO OMMATOIULUS SABULOSUS (LINNAEUS 1758); ARTHROPODA: DIPLOPODA

Marcin Kozieł, Wojciech Zgłobicki
METALE CIĘŻKIE W ALUWIACH WIEPRZA NA OBSZARZE NADWIEPRZAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Beata Bartodziejska, Magdalena Gajewska, Anna Czajkowska
OZNACZENIE POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI ŻYWNOŚCI POCHODZĄCEJ Z SAMODZIELNEJ PRODUKCJI ROLNEJ TECHNIKĄ SPEKTROMETRII ABSORPCJI ATOMOWEJ

Agnieszka Parzych
AZOT, FOSFOR I WĘGIEL W ROŚLINNOŚCI LEŚNEJ SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W LATACH 2002-2005

Helena Kubicka, Tomasz Kubel
DZIAŁANIE WYBRANYCH PIERWIASTKÓW BIOGENNYCH NA WZROST LINII WSOBNYCH ŻYTA (SECALE CEREALE L.)

Piotr Mirosław Szulc, Mirosław Kobierski
PRZYDATNOŚĆ WYDMUCHRZYCY PONTYJSKIEJ (ELYMUS ELONGATUS VAR. PONTICUS) W OCZYSZCZANIU GLEB ZANIECZYSZCZONYCH MIEDZIĄ, OŁOWIEM I KADMEM

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
ROZWÓJ I POTENCJALNE ZAGROŻENIA AGROEKOSYSTEMÓW CZĘŚĆ IV. ZAGROŻENIA AGROEKOSYSTEMÓW

Justyna Wrzosek, Barbara Gworek
BIOMASA W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ

Anna Sapieha-Waszkiewicz, Barbara Marjańska-Cichoń, Ryszard Miętkiewski
PORÓWNANIE WPŁYWU PREPARATÓW BIOTECHNICZNYCH BIOCZOS S, BIOSEPT 33 SL I SYNTETYCZNYCH PESTYCYDÓW NA KIEŁKOWANIE ZARODNIKÓW GRZYBÓW OWADOBÓJCZYCH

Katarzyna Mańczak, Paweł Cyplik, Roman Marecik, Alicja Szulc, Piotr Lisiecki, Łukasz Ławniczak, Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski
BIODEGRADACJA MIESZANIN OLEJU NAPĘDOWEGO I BIODIESLA W ŚRODOWISKU GLEBOWYM

Ewa Dzika, Joanna Korycińska
RYBY JAKO ŻYWICIELE PARATENICZNI PASOŻYTÓW

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 44

Spis treści:

Waldemar Chmielewski, Magdalena Głogowska, Monika Lebek, Krzysztof Wrana
ANALIZA POTENCJAŁU ADMINISTRACJI TERENOWEJ W ZAKRESIE REALIZACJI ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Janusz Myszczyszyn
POLSKIE DOŚWIADCZENIA W IMPLEMENTACJI WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA EMAS III

Jolanta Kozłowska-Strawska
ZAWARTOŚĆ ŻELAZA W ROŚLINACH UPRAWIANYCH W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEJ ZASOBNOŚCI GLEB LUBELSZCZYZNY W SIARKĘ

Marta Matusiewicz, Helena Kubicka, Teresa Skrajna, Agnieszka Wałejko
FENOTYPOWE ZRÓŻNICOWANIE GATUNKÓW POLYGONUM NA TERENIE SUWALSZCZYZNY

Bartłomiej Kaproń , Bożena Nowakowicz-Dębek, Wioletta Wnuk, Justyna Martyna, Leon Saba, Paweł Różański
WPŁYW WARUNKÓW BYTOWANIA NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W SIERŚCI I SUROWICY KRWI KONIKA POLSKIEGO

Joanna Cieślewicz, Szymon Różański
METALE CIĘŻKIE W OSADACH DENNYCH JEZIOR

Danuta Wojcieszyńska, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Jolanta Rypień
MIKROBIOLOGICZNY ROZKŁAD NITROFENOLI W WARUNKACH TLENOWYCH

Marcin Kaźmierczuk
METODA IZOLOWANIA I IDENTYFIKACJI BAKTERII SALMONELLA SP. W KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH

Jan Paluszek
WPŁYW DODATKU AGROAQUAGELU 420 NA FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI ERODOWANEJ GLEBY PŁOWEJ

Ewa Dzika
OWOCE MORZA - BEZPIECZNE CZY NIEBEZPIECZNE?

Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45

Spis treści:

Jadwiga Sienkiewicz
KONCEPCJE BIORÓŻNORODNOŚCI - ICH WYMIARY I MIARY W ŚWIETLE LITERATURY

Małgorzata Gołub
OCENA STANU EKOLOGICZNEGO JEZIOR NA PODSTAWIE MAKROBEZKRĘGOWCÓW BENTOSOWYCH ZGODNA Z WYMAGANIAMI RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ - PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH W EUROPIE

Barbara Wojtasik, Monika Mioduchowska
ZGRUPOWANIE MEIOBENTOSU ZASIEDLAJĄCEGO NIEWIELKIE ZBIORNIKI SŁODKOWODNE TRÓJMIASTA (POMORZE, POLSKA)

Halina Sawicka-Siarkiewicz, Natalia Gmitrzuk
KSZTAŁTOWANIE SIĘ JEDNOSTKOWYCH WSKAŹNIKÓW ZUŻYCIA WODY NA TERENACH OSIEDLI W GRUPACH MIAST O LICZBIE MIESZKAŃCÓW OD 50 001 DO 500 000

Katarzyna Malinowska, Anna Krakos
ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW FIZJOLOGICZNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W OBRĘBIE ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Teresa Skrajna Helena Kubicka, Marta Matusiewicz
CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA AGROCENOZ Z UDZIAŁEM WYBRANYCH GATUNKÓW Z RODZAJU POLYGONUM L. NA TERENIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Roman Marecik, Paweł Cyplik, Bernard Król, Joanna Wojtera, Alicja Szulc, Damian Ambrożewicz, Łukasz Ławniczak, Mikołaj Owsianiak, Krystyna Prochaska, Łukasz Chrzanowski
INHIBICJA KIEŁKOWANIA NASION W WYNIKU DZIAŁANIA ŚRODKÓW PIANOTWÓRCZYCH I ICH MIESZANIN Z OLEJEM NAPĘDOWYM

Grzegorz Kłosowski, Dorota Macko, Dawid Mikulski
ROZWÓJ METOD BIOTECHNOLOGICZNYCH PRODUKCJI BIOPALIW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Bogusław Michalec
WPŁYW PRZEBUDOWY ODCINKA BETONOWEGO ŻŁOBU W ŁĄCKU NA PRZEPŁYW WÓD WEZBRANIOWYCH

Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz
ZNACZENIE I ROLA OBSZARÓW NATURA 2000 W ŻYCIU GOSPODARCZYM GMINY

Małgorzata Maliszewska-Mazur
NANOTECHNOLOGIA - NOWE WYZWANIA, NOWE MOŻLIWOŚCI I NOWE PROBLEMY

Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 46

Spis treści:

WSPOMNIENIA
Janusz Żurek (1937-2003), Jadwiga Bernacka (1933-2007)

Paweł Błaszczyk
25 LAT DZIAŁANIA INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojciech Jaworski
Jakby nas nie było - to i tak trzeba by nas utworzyć.

Apolonia Ostrowska, Hanna Soszka
Monitoring środowiska przyrodniczego

Grażyna Mitosek
Ochrona powietrza atmosferycznego - Prezentacja głównych kierunków badań

Radosław Kucharski
OCHRONA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI

Paweł Błaszczyk, Hanna Soszka, Liliana Kalisz
Ochrona i odnowa zasobów wodnych

Jan Siuta
OCHRONA I ODNOWA BIOLOGICZNIE CZYNNEJ POWIERZCHNI ZIEMI ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Jadwiga Sienkiewicz
OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU - główne kierunki badań i prac wdrożeniowych od roku 1986

Maciej Sadowski
Ochrona klimatu - Kierunki badań w Ośrodku Ochrony Klimatu IOŚ

Wanda Kacprzyk
Polityka ekologiczna i zrównoważony rozwój

Prace badawcze, usługi i ekspertyzy
Oferowane przez INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - Państwowy Instytut Badawczy

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47

Spis treści:

Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Małgorzata Danek, Tomasz Danek, Marek Krąpiec
WPŁYW EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH PRZEZ ZAKŁADY CHEMICZNE W TARNOWSKICH GÓRACH (PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WYŻYNY ŚLĄSKIEJ) NA SZEROKOŚĆ PRZYROSTÓW ROCZNYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)

Stanisław Hławiczka, Czesław Kliś, Marian Cenowski, Ewa Strzelecka-Jastrząb, Jacek Długosz, Joachim Bronder
NOWE PODEJŚCIE DO OCENY NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWANIA MIESZKAŃ W KSZTAŁTOWANIU STĘŻEŃ PYŁU NA OBSZARZE GMINY.
I. INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ EMISJI I MODELOWANIE EMISJI

Magdalena Pierścieniak, Bronisław Bartkiewicz
ZAGOSPODAROWANIE BIOGAZU POWSTAJĄCEGO W PROCESIE FERMENTACJI METANOWEJ W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

Stanisław Miodoński, Krzysztof Iskra
OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU SKOJARZONEJ FERMENTACJI OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ODPADÓW TŁUSZCZOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZEGU

Krzysztof Szoszkiewicz, Daniel Gebler
OCENA WARUNKÓW HYDROMORFOLOGICZNYCH RZEK W POLSCE METODĄ RIVER HABITAT SURVEY

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
EKOLOGICZNO-GOSPODARCZE ZNACZENIE MELIORACJI I SCALANIA GRUNTÓW - STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA CZĘŚĆ I. MELIORACJE WODNE UŻYTKÓW ROLNYCH

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
EKOLOGICZNO-GOSPODARCZE ZNACZENIE MELIORACJI I SCALANIA GRUNTÓW - STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA CZĘŚĆ II. SCALANIE GRUNTÓW W MODERNIZACJI ROLNICTWA

Ewa M. Skibniewska, Tadeusz Kośla, Michał Skibniewski, Ewa Węgrzyn, Renata Madyniak, Danuta Oyrzanowska
ZAWARTOŚĆ Cu, Zn I Mn W WĄTROBIE I NERKACH KRÓW Z REJONU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ewa Łuszczek-Trojnar, Ewa Drąg-Kozak, Włodzimierz Popek
BIOAKUMULACJA METALI CIĘŻKICH W WYBRANYCH TKANKACH KARPIA (CYPRINUS CARPIO L.) POCHODZĄCEGO ZE STAWÓW HODOWLANYCH ZASILANYCH WODĄ RZEKI RUDAWY

Tomasz Pecka, Wojciech Mill
DOŚWIADCZALNE ŁADUNKI KRYTYCZNE AZOTU DLA EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH - ADAPTACJA METODY CCE DO WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH POLSKI

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
WZROST LESISTOŚCI KRAJU OD 1946 ROKU

Grzegorz Rąkowski
WALORYZACJA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 W POLSCE

Małgorzata Walczak
BAZA DANYCH "OBSZARY CHRONIONE W POLSCE" - MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI

Bartosz Mickiewicz
WYBRANE OPINIE ROLNIKÓW Z TERENU POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ NA TEMAT WDRAŻANIA I FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W ICH GOSPODARSTWACH

Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48

Spis treści:

Joanna Cichocka, Martyna Śnioszek, Arkadiusz Telesiński, Helena Zakrzewska
KSZTAŁTOWANIE SIĘ AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ SIEWEK CZĄBRU OGRODOWEGO (SATUREJA HORTENSIS L.) W ZALEŻNOŚCI OD ZAWARTOŚCI W PODŁOŻU ZWIĄZKÓW FLUORU I SELENU

Iwona Ledwożyw-Smoleń, Sylwester Smoleń, Stanisław Rożek
WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH SPOSOBÓW APLIKACJI KIO3 NA AKUMULACJĘ TEGO PIERWIASTKA ORAZ JAKOŚĆ ODŻYWCZĄ SAŁATY UPRAWIANEJ W SYSTEMIE HYDROPONICZNYM

Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady, Joanna Wierzbińska
WPŁYW NAWOŻENIA KI I KIO3 NA EFEKTYWNOŚĆ POBIERANIA JODU ORAZ ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W LIŚCIACH I OWOCACH ROŚLIN POMIDORA UPRAWIANYCH W SYSTEMIE HYDROPONICZNYM CKP

Sylwester Smoleń, Anna Kołton, Joanna Wierzbińska, Alina Wiszniewska
WPŁYW NAWOŻENIA KI I KIO3 NA WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN ORAZ METABOLIZM AZOTU I AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETYCZNĄ LIŚCI POMIDORA UPRAWIANYCH W SYSTEMIE HYDROPONICZNYM CKP

Sylwester Smoleń, Iwona Ledwożyw-Smoleń
WPŁYW KONCENTRATU SUBSTANCJI HUMUSOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ BIOFORTYFIKACJI W JOD ORAZ NA JAKOŚĆ BIOLOGICZNĄ ROŚLIN SZPINAKU

Sylwester Smoleń, Joanna Wierzbińska, Marta Liszka-Skoczylas, Roksana Rakoczy
WPŁYW FORMY JODU NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ OWOCÓW POMIDORA UPRAWIANEGO W SYSTEMIE HYDROPONICZNYM CKP

Jolanta Domańska, Tadeusz Filipek
AKUMULACJA CYNKU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU GLEBY, pH ORAZ ZANIECZYSZCZENIA Cd LUB Pb

Jolanta Domańska, Tadeusz Filipek
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAWARTOŚCI Cu ZWIĄZANEJ Z FRAKCJAMI GLEBY W ZALEŻNOŚCI OD pH I ZAWARTOŚCI MATERII ORGANICZNEJ

Ewelina Sadowska, Paweł Radzikowski
AKUMULACJA Zn I K W POROSTACH WYSTĘPUJĄCYCH W WYBRANYM REGIONIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Anna Grzesiuk, Iwona Czułowska, Waldemar Kowalczyk, Marcin Horbowicz
WPŁYW JONÓW OŁOWIU NA ZAWARTOŚĆ NIEKTÓRYCH METABOLITÓW I WZROST SIEWEK GRYKI ZWYCZAJNEJ (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH)

Helena Kubicka, Natalia Jaroń
DZIAŁANIE JONÓW MIEDZI NA WZROST SIEWEK LINII WSOBNYCH ŻYTA (SECALE CEREALE L.)

Mirosława Słaba, Milena A. Piątek, Jerzy Długoński
DEGRADACJA ALACHLORU PRZEZ MIKROSKOPOWY GRZYB STRZĘPKOWY PAECILOMYCES MARQUANDII W WARUNKACH NIEDOBORU TLENU I ZRÓŻNICOWANEGO ZASOLENIA

Anna Jasińska Katarzyna Paraszkiewicz
CHARAKTERYSTYKA PROCESU SORPCJI ZIELENI MALACHITOWEJ ORAZ JONÓW KADMU, CYNKU I OŁOWIU PRZEZ ODPADOWY MAKUCH RZEPAKOWY

Maciej Niedzielski, Konrad Woliński
OCENA MOŻLIWOŚCI HARTOWANIA PĄKÓW SPOCZYNKOWYCH GRUSZ DLA WZROSTU ODPORNOŚCI NA ZAMRAŻANIE W CIEKŁYM AZOCIE

Janette Musilová, Diana Jónášová, Zuzana Poláková
ZMIENNOŚĆ JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KUMULACJĘ ZWIĄZKÓW POWODUJĄCYCH RYZYKO W BULWACH ZIEMNIAKA

Elżbieta Kondera
WPŁYW KADMU I MIEDZI NA AKTYWNOŚĆ KRWIOTWÓRCZĄ NERKI GŁOWOWEJ KARPIA
Errata do artykułu

Hanna Lutnicka, Agnieszka Ludwikowska
ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W NERCE TUŁOWIOWEJ KARPIA (CYPRINUS CARPIO L.) EKSPONOWANEGO NA WYBRANE PYRETROIDY

Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar, Włodzimierz Popek
KONCENTRACJA METALI CIĘŻKICH W TKANKACH I ORGANACH PSTRĄGA TĘCZOWEGO (ONCORHYNCHUS MYKISS) W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I SEZONU

Katarzyna Ługowska, Justyna Kubik
DEFORMACJE LARW BRZANY (BARBUS BARBUS) POD WPŁYWEM MIEDZI I KADMU

Andrzej Grosicki
WPŁYW BENTONITU NA WCHŁANIANIE U SZCZURÓW ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI CYNKU W DIECIE

Ewa M. Skibniewska, Michał Skibniewski, Tadeusz Kośla
ZAWARTOŚĆ MIEDZI W SIERŚCI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH I DOMOWYCH Z TERENU WARSZAWY

Tadeusz Kośla, Ewa M. Skibniewska, Michał Skibniewski, Grażyna Urbańska-Słomka
ZAWARTOŚĆ KOBALTU I NIKLU W RACICACH I MIĘŚNIACH ŻUBRÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Hanna Jaworska, Agata Bartkowiak
ZAWARTOŚĆ CYNKU W POZIOMACH POWIERZCHNIOWYCH GLEB O NATURALNEJ I ANTROPOGENICZNIE PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI WĘGLANU WAPNIA

Katarzyna Kołodziejczyk, Klara Tomaszewska, Roman Pieprzka
ZAWARTOŚĆ CHROMU W POZIOMACH GLEBY ORGANICZNEJ W REJONIE LEGNICY

Justyna Szymczak, Dariusz Kłódka, Beata Smolik, Marta Pawlica
WPŁYW SOLI KADMU NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW STRESU OKSYDACYJNEGO W GLEBIE I KUKURYDZY (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA)

Arkadiusz Telesiński, Maciej Chruściel, Justyna Szymczak
AKTYWNOŚĆ OKSYDAZY O-DIFENOLOWEJ W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ KADMEM, OŁOWIEM I MIEDZIĄ

Marcin J. Małuszyński, Ilona Małuszyńska
MOBILNOŚĆ WANADU W GLEBACH NARAŻONYCH NA ZANIECZYSZCZENIE SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI

Elżbieta Malinowska, Dorota Kalembasa
WPŁYW WAPNOWANIA I DAWEK OSADU ŚCIEKOWEGO NA SPECJACJĘ OŁOWIU W GLEBIE, W DOŚWIADCZENIU WAZONOWYM

Krzysztof Pakuła
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W GLEBACH WOKÓŁ SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Artur Szwalec, Paweł Mundała, Dawid Bedla
ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn I Cu W GLEBACH W SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SŁOPNICACH SZLACHECKICH I JAŚLE

Judita Bystrická, Alena Vollmannová, Janette Musilová, Dana Urminská
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ METALI CIĘŻKICH (Cd, Pb) W GLEBIE I ZAWARTOŚCIĄ TYCH METALI W NASIONACH SZARŁATU

Daniel Ochman, Dorota Kawałko, Jarosław Kaszubkiewicz, Paweł Jezierski
ZAWARTOŚĆ ROZPUSZCZALNYCH KATIONÓW I ANIONÓW W WYCIĄGACH WODNYCH Z GLEB ZASALANYCH WODAMI POFLOTACYJNYMI INFILTRUJĄCYMI ZE SKŁADOWISKA "ŻELAZNY MOST"

Paweł Jezierski, Dorota Kawałko, Jarosław Kaszubkiewicz, Daniel Ochman
PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W GLEBACH UŻYTKÓW ROLNYCH POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO

Waldemar Martyn, Bożena Niemczuk
ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I GLINU W PROFILACH GLEB RDZAWYCH RÓŻNIE UŻYTKOWANYCH

Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska
MONITORNING STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA WÓD ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI W SOKÓŁCE

Ludwina Jarzynowska, Agnieszka Rożek, Dorota Wolicka
MIKROORGANIZMY HALOFILNE W WODACH ZŁOŻOWYCH

Ewa Jurkiewicz-Karnkowska
KUMULACJA METALI CIĘŻKICH W WYBRANYCH GATUNKACH ŚLMAKÓW - DOLNY BUG I ZBIORNIKI JEGO TERENÓW ZALEWOWYCH

Joanna Szczykowska, Anna Siemieniuk
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻEŃ ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH W WODACH ZBIORNIKA CZAPIELÓWKA

Stanisław Niewolak, Wiesława Rodziewicz, Radosław Czajka, Wojciech Rodziewicz
BAKTERIOLOGICZNE WSKAŹNIKI STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA I STANU SANITARNEGO DROBNYCH BIORNIKÓW ŚRÓDLEŚNYCH W OKOLICY OLSZTYNA

Elżbieta Królak, Małgorzata Korycińska, Katarzyna Diadik, Sylwia Godziuk
CZY LOKALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ WÓD W ICH ODBIORNIKACH?

Karol Korzekwa, Paweł Janyszko
GENOTYPOWANIE SZCZEPÓW ESCHERICHIA COLI WYIZOLOWANYCH Z BIOAEROZOLI I ŚCIEKÓW NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Ilona Małuszyńska, Bartosz Bielecki, Andrzej Wiktorowicz, Marcin J. Małuszyński
RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI JAKO METODA OGRANICZAJĄCA ILOŚĆ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W ŚRODOWISKU

Monika Załęska-Radziwiłł, Maria Łebkowska, Katarzyna Affek, Nina Chrzanowska
OCENA RYZYKA WYWOŁANEGO OBECNOŚCIĄ WYBRANYCH FARMACEUTYKÓW W WODACH POWIERZCHNIOWYCH W STOSUNKU DO SINIC I ROŚLIN

Edyta Chrzanowska, Radosław Kalinowski, Marek Brytan
OCENA ODDZIAŁYWANIA WOJSKOWYCH ODKAŻALNIKÓW PROSZKOWYCH NA LEMNA MINOR

Wojciech Dmuchowski, Dariusz Gozdowski, Aneta H. Baczewska, Paulina Brągoszewska
OCENA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA ARSENEM ZA POMOCĄ RÓŻNYCH METOD BIOINDYKACYJNYCH

Agnieszka Rożek, Ludwina Jarzynowska, Dorota Wolicka
BIOLOGICZNE UTLENIANIE MONOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W ŚRODOWISKACH SPRZYJAJĄCYCH REDUKCJI SIARCZANÓW

Radosław Kalinowski, Edyta Chrzanowska, Marek Brytan
OCENA EKOTOKSYKOLOGICZNA WYBRANYCH BOJOWYCH ŚRODKÓW TRUJĄCYCH W STOSUNKU DO SKORUPIAKÓW DAPHNIA MAGNA

Katarzyna Bojarska, Zbigniew Bzowski, Rafał Sołtysek
PARAFARMACEUTYKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA A NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA RTĘCIĄ NA PRZYKŁADZIE PREPARATU "FUFANG LUHUI JIAONANG"

Irena Burzyńska
OCENA ZWIĄZKU MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ ROZPUSZCZALNEGO WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE A STĘŻENIEM MINERALNYCH FORM AZOTU W PŁYTKICH WODACH GRUNTOWYCH Z ZAGRODY I JEJ OTOCZENIA

Aleksandra Badora, Jolanta Kozłowska-Strawska
WYBRANE WSKAŹNIKI JAKOŚCI ROŚLIN UPRAWNYCH

Monika Bojanowska
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE I POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W TŁUSZCZACH JADALNYCH

Renata Czeczko
ZASTOSOWANIE METOD CHROMATOGRAFICZNYCH DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Aneta Brodziak, Anna Litwińczuk, Monika Kędzierska-Matysek, Jolanta Król
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MAKRO- I MIKROELEMENTÓW W MLEKU KRÓW RÓŻNYCH RAS I SERWATCE PODPUSZCZKOWEJ

Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik, Jan Żmudzki
BADANIA KONTROLNE PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH W ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Katarzyna Czepiel-Mil, Danuta Kowalczyk-Pecka
PRÓBA OCENY WPŁYWU POLUTANTÓW W URBICENOZACH NA PODSTAWIE OBECNOŚCI WCIORNASTKÓW (INSECTA: THYSANOPTERA) ZEBRANYCH W LUBLINIE

JAleksandra Bielicka-Giełdoń, Ewa Ryłko, Irena Bojanowska
OCENA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW METALICZNYCH W ZIOŁACH I PRZYPRAWACH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

Wojciech Kwasowski, Lidia Oktaba
OCENA ZAWARTOŚCI OŁOWIU I CYNKU W WYBRANYCH ORGANACH PSZENICY (TRITICUM AESTIVUM) UPRAWIANEJ PRZY TRASIE SZYBKIEGO RUCHU WARSZAWA-POZNAŃ

Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Izabela Mijalska-Szewczak
ZAWARTOŚĆ MANGANU I ŻELAZA W PASIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ

Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Mikołaj Kokociński, Lubomira Burchardt, Krzysztof Wiktorowicz
ZMIANY FLUORESCENCJI CHLOROFILU CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII I APHANIZOMENON FLOS-AQUAE POD WPŁYWEM SOLI OŁOWIU

Grzegorz Zając, Joanna Szyszlak-Bargłowicz
OCENA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W MĄKACH CHLEBOWYCH

Indeks autorów
Errata do numeru 48

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49

Spis treści:

Anna Hadam, Mariola Wrochna, Zbigniew Karaczun
WPŁYW ZASOLENIA NA WYBRANE GATUNKI TRAW GAZONOWYCH UPRAWIANYCH Z DODATKIEM HYDROŻELU W PODŁOŻU

Teresa Skrajna, Helena Kubicka, Marta Matusiewicz
UDZIAŁ WYBRANYCH GATUNKÓW POLYGONUM W ZACHWASZCZENIU UPRAW NA TERENIE WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Helena Kubicka, Marta Matusiewicz, Teresa Skrajna
CHARAKTERYSTYKA POLYGONUM PERSICARIA W AGROCENOZACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I JEGO OTULINY

Jolanta Kwiatkowska-Malina, Alina Maciejewska
POBIERANIE METALI CIĘŻKICH PRZEZ ROŚLINY W WARUNKACH ZRÓŻNICOWANEGO ODCZYNU GLEB I ZAWARTOŚCI MATERII ORGANICZNEJ

Barbara Nawrot, Kajetan Dzierżanowski, Stanisław W. Gawroński
AKUMULACJA MIKROPYŁÓW, WWA I METALI CIĘŻKICH W KORONIE LIPY DROBNOLISTNEJ

Joanna Augustynowicz, Anna Kołton, Agnieszka Baran, Adam Świderski
BIOREMEDIACJA METALI W KONTEKŚCIE STANU FIZJOLOGICZNEGO ROŚLIN

Ewa Hanus-Fajerska, Krystyna Ciarkowska, Iga Karczewska, Iwona Kowalska
OGRODY NATURALISTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSTAWICIELI LOKALNEJ FLORY JAKO TWORZYWA ROŚLINNEGO W ZAGOSPODAROWANIU PODŁOŻY ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI

Aneta Helena Baczewska, Wojciech Dmuchowski, Dariusz Gozdowski, Paulina Brągoszewska
ZMIANY STANU ZDROWOTNEGO I SKŁADU CHEMICZNEGO LIŚCI DRZEW LIP KRYMSKICH W LATACH 2000 I 2009

Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś, Szymon Huma
ZAWARTOŚĆ MAKROPIERWIASTKÓW (N, P, K, Ca, Mg) I NIEKTÓRE CECHY BIOMETRYCZNE APARATU ASYMILACYJNEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) WZRASTAJĄCEJ W WARUNKACH SIEDLISKOWYCH WYBRANYCH OBIEKTÓW POGÓRNICZYCH W POLSCE

Andrzej Wysokiński
ZAWARTOŚĆ ŻELAZA I MANGANU W ROŚLINACH NAWOŻONYCH OSADAMI ŚCIEKOWYMI KOMPOSTOWANYMI Z CaO I POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO

Magdalena Sajdak, Borja Velazquez-Marti
OSZACOWANIE ILOŚCI ŚCIĘTEJ BIOMASY W OPARCIU O ADAPTACJĘ METODY KLASYCZNEGO POMIARU DRZEWOSTANU W ZIELENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE SOPHORA JAPONICA

Danuta Kowalczyk-Pecka, Katarzyna Czepiel-Mil
SYNANTROPIJNE ŚLIMAKI NIEOSKORUPIONE Z RODZAJU ARION I DEROCERAS (GASTROPODA: PULMONATA) JAKO BIOKONCENTRATORY METALI CIĘŻKICH

Michał Skibniewski, Tadeusz Kośla, Ewa M. Skibniewska
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH MIKROELEMENTÓW W MIĘŚNIACH KRÓW MLECZNYCH

Agnieszka Ludwikowska, Hanna Lutnicka
ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W WĄTROBIE RYB EKSPONOWANYCH NA SUBTOKSYCZNE STĘŻENIE PYRETROIDÓW

Alicja Kicińska
FORMY WYSTĘPOWANIA ORAZ MOBILNOŚĆ CYNKU, OŁOWIU I KADMU W GLEBACH ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ PRZEMYSŁ WYDOBYWCZO-METALURGICZNY

Mirosław Kobierski, Ewa Staszak, Krystyna Kondratowicz-Maciejewska, Anna Ruszkowska
WPŁYW RODZAJU UŻYTKOWANIA GLEB NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH I ICH DYSTRYBUCJĘ W PROFILACH GLEB RDZAWYCH

Ewa Kucharczak, Andrzej Moryl
WPŁYW ELEKTROWNI I KOPALNI "TURÓW" NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBACH UPRAWNYCH

Jolanta Raczuk
KWASOWOŚĆ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWE GLEB GMINY BIAŁA PODLASKA

Szymon Różański, Halina Dąbkowska-Naskręt
PRZESTRZENNE I PROFILOWE ROZMIESZCZENIE RTĘCI W URBANOZIEMACH MIASTA BYDGOSZCZ

Beata Smolik, Arkadiusz Telesiński, Justyna Szymczak, Helena Zakrzewska
OCENA PRZYDATNOŚCI HUMUSU W OGRANICZENIU ZAWARTOŚCI FORMY ROZPUSZCZALNEJ FLUORU W GLEBIE

Agnieszka Jeske, Barbara Gworek
PRZEGLĄD METOD OZNACZANIA BIODOSTĘPNOŚCI I MOBILNOŚCI METALI CIĘŻKICH W GLEBACH

Tomasz Ciesielczuk, Grzegorz Kusza, Anna Nemś
NAWOŻENIE POPIOŁAMI Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA BIOMASY ŹRÓDŁEM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH DLA GLEB

Beata Smolińska, Katarzyna Król
WYMYWALNOŚĆ NIKLU Z PRÓB GLEBOWYCH AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

Katarzyna Król, Beata Smolińska
WYSTĘPOWANIE ŻELAZA W GLEBACH MIASTA ŁODZI

Mateusz Niedbała, Beata Smolińska
MONITORING ZANIECZYSZCZENIA GLEB MIEJSKICH MIASTA ŁODZI WYBRANYMI PIERWIASTKAMI ŚLADOWYMI W LATACH 2008-2010

Beata Łabaz, Adam Bogacz
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH ORAZ ZASOBNOŚĆ GLEB POSTAWOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE OBNIŻENIA MILICKO-GŁOGOWSKIEGO

Daniel Ochman, Paweł Jezierski
WPŁYW SŁONYCH WÓD NADOSADOWYCH NA ZMIANY W OBSADZIE KOMPLEKSU SORPCYJNEGO GLEB W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH "ŻELAZNY MOST"

Dorota Kawałko, Paweł Jezierski, Jarosław Kaszubkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GLEB W LASACH GRĄDOWYCH NA TERENIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO "DOLINA JEZIERZYCY"

Paweł Muszyński
WPŁYW SURFAKTANTÓW NA SORPCJĘ IZOPROTURONU W GLEBACH

Bernard Gałka
WYBRANE PIERWIASTKI SZKODLIWE W GLEBACH I MARCHWI NA TERENIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH "ZABOBRZE" W JELENIEJ GÓRZE

Paweł Wowkonowicz, Bartosz Malowaniec, Krystyna Niesiobędzka
METALE CIĘŻKIE W ROŚLINACH I GLEBACH NA TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH W OKOLICACH WARSZAWY

Mária Timoracká, Alena Vollmannová, Daniel Bajčan, Dalaram S. Ismael
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ METALI CIĘŻKICH W GLEBIE I ICH ZAWARTOŚCIĄ W NASIONACH WYBRANYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

Małgorzata Rauba, Ewa Rauba
ROLNICTWO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ FOSFORU OGÓLNEGO W WODACH RZEKI ŚLINA

Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO Z LEŚNEJ ZLEWNI - POTENCJALNA ROLA SPŁYWU W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI WODY DROBNEGO ZBIORNIKA WODNEGO

Arkadiusz Telesiński, Martyna Śnioszek, Ewelina Środa
AKUMULACJA FLUORKÓW W WYBRANYCH GATUNKACH HYDROMAKROFITÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH KONCENTRACJI W WODZIE I OSADACH DENNYCH RZEKI GUNICA

Lidia Dąbrowska
SPECJACJA METALI CIĘŻKICH W OSADACH DENNYCH ZBIORNIKA KOZŁOWA GÓRA

Alena Vollmannová, Michal Kujovsky, Julius Arvay, Lubos Harangozo, Juraj Toth
METALE CIĘŻKIE W TERENACH NADRZECZNYCH GÓRNEJ NITRY

Mirosława Orłowska, Renata Krzyściak-Kosińska, Halina Chomutowska, Halina Ostrowska
OOMYCOTA W WYBRANYCH ROZLEWISKACH BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
SPECJACJA FOSFORU W OSADACH ŚCIEKOWYCH POWSTAJĄCYCH W TECHNOLOGII EvU-PERL

Anna Rutkowska-Narożniak, Elżbieta Pajor
WPŁYW STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO 7 mT NA ORGANIZMY OSADU CZYNNEGO W PROCESIE BIODEGRADACJI FORMALDEHYDU

Krystyna Rauba
SPOŁECZNE ASPEKTY WYBORU SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARACH NIEZURBANIZOWANYCH

Artur Szwalec, Paweł Mundała, Agnieszka Petryk
ZANIECZYSZCZENIE WYBRANYMI METALAMI CIĘŻKIMI GLEB DZIKICH SKŁADOWISK ODPADÓW NA TERENIE LIPNICY MAŁEJ I DOMARADZA

Agata Zemleduch, Gabriela Lorenc-Plucińska
NASADZENIA TOPOLOWE NA ODPADACH POGARBARSKICH SPOSOBEM POŁĄCZENIA EKONOMII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Rafał Wójcik, Łukasz Zawadzki
WYMYWALNOŚĆ ANIONÓW Z POWIERZCHNIOWEJ WARSTWY SKŁADOWISK ODPADÓW KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH

Jolanta Kozłowska-Strawska, Aleksandra Badora
ORGANIZMY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE - WYKORZYSTANIE WE WSPÓŁCZESNYM ROLNICTWIE

Piotr Michalik, Katarzyna Modzelewska
WPŁYW GMO NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA W ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW WSI I MAŁYCH MIAST W POWIECIE PŁOCKIM (MAZOWIECKIE) I GRAJEWSKIM (PODLASKIE)

Tadeusz P. Żarski, Henryka Żarska, Teresa Majdecka
AKTUALNY STAN WIEDZY O ZAGROŻENIACH EKOTOKSYKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z GMO

Barbara Bujanowicz-Haraś
STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA TERYTORIALNEGO ROZWOJU ROLNICTWA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU NATURALNEMU W POLSCE

Ilona Małuszyńska, Agnieszka Popenda, Marcin J. Małuszyński
RTĘĆ W ŚRODOWISKU

Grażyna Niewęgłowska
ŚRODOWISKOWY WYMIAR ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (CROSS-COMPLIANCE) RESPEKTOWANEJ PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE

Konrad Woliński, Maciej Niedzielski, Jerzy Puchalski
ZASTOSOWANIE METOD KRIOGENICZNYCH DO DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Karolina Lewińska, Anna Karczewska
OCENA PRZYDATNOŚCI METODY DGT DO OKREŚLENIA BIODOSTĘPNOŚCI ARSENU I POBRANIA PRZEZ ROŚLINY - NA PRZYKŁADZIE KŁOSÓWKI WEŁNISTEJ (HOLCUS LANATUS)

Renata Czeczko
PORÓWNANIE STOPNIA UWODNIENIA RÓŻNYCH CZĘŚCI HELIANTHUS TUBEROSUS W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI JAKO BIOPALIWA

Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa
ZMIANY ZAWARTOŚĆI NIKLU I CHROMU W BIOMASIE RUTWICY WSCHODNIEJ (GALEGA ORIENTALIS LAM.) W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU TRWANIA UPRAWY I FAZY ROZWOJOWEJ

Dorota Kalembasa, Beata Wiśniewska
ZAWARTOŚĆ Ti I As W BIOMASIE TRAWY I GLEBIE NAWOŻONEJ PODŁOŻEM POPIECZARKOWYM

Dorota Wolicka, Agnieszka Rożek, Ludwina Jarzynowska
MIKROBIOLOGICZNA STYMULACJA PROCESÓW GEOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU HIPERGENICZNYM

Magdalena Malec
STAN AKTUALNY I ANTROPOGENICZNE PRZEKSZTAŁCENIA EKOSYSTEMU TORFOWISKA PUŚCIZNA DŁUGOPOLE W KOTLINIE ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ

Sławomir Klatka, Krzysztof Boroń, Marek Ryczek
WPŁYW DEGRADACJI HYDROLOGICZNEJ GLEB NA TERENACH POEKSPLOATACYJNYCH GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NA TREŚĆ MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH

Mirosław Wyszkowski, Maja Radziemska
WPŁYW KOMPOSTU, ZEOLITU I TLENKU WAPNIA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ CHROMEM TRÓJ- I SZEŚCIOWARTOŚCIOWYM

Robert Woźniak
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO NA LOTNISKACH WOJSKOWYCH: ZABEZPIECZENIE, OCHRONA, MINIMALIZACJA SKUTKÓW

Marta Chudzicka-Popek
UWARUNKOWANIA PRAWNE W ZARZĄDZANIU POPULACJAMI ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Indeks autorów
Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 50

Spis treści:

Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW WAPNOWANIA I DODATKU OSADU ŚCIEKOWEGO NA ROZMIESZCZENIE FRAKCJI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM

Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik
MOBILNOŚĆ METALI CIĘŻKICH W KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Z PRZYKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POLSKI CENTRALNEJ

Ewa Szyprowska, Aleksandra Nechay
CHARAKTERYSTYKA OSADÓW POWSTAJĄCYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH ZE ZLEWNI STACJI BENZYNOWYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Dorota Nowak, Czesława Jasiewicz, Dariusz Kwaśniewski
ZAWARTOŚĆ ROZPUSZCZALNYCH FORM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBIE W TRZYLETNIM DOŚWIADCZENIU POLOWYM Z UPRAWĄ WIERZBY ENERGETYCZNEJ

Jacek Sosnowski
WPŁYW UŻYŹNIACZA GLEBOWEGO I ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK AZOTU NA WYDZIELANIE CO2 Z GLEBY SPOD UPRAWY FESTULOLIUM BRAUNII Z KONICZYNĄ ŁĄKOWĄ I LUCERNĄ MIESZAŃCOWĄ

Katarzyna Szopka, Anna Karczewska, Cezary Kabała, Katarzyna Kulczyk
SIARKA SIARCZANOWA W GLEBACH GÓRNOREGLOWYCH BORÓW ŚWIERKOWYCH KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krystyna Pazurkiewicz-Kocot, Aleksandra Haduch, Andrzej Kita
ODDZIAŁYWANIE BRASSINOSTEROIDÓW NA KUMULACJĘ NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW W LIŚCIACH ZEA MAYS L. I BIOSYNTEZĘ BARWNIKÓW CHLOROFILOWYCH

Maria Balcerzak, Jolanta Janiszewska
WIELOANIONOWA ANALIZA MATERIAŁÓW ŚRODOWISKOWYCH TECHNIKĄ CHROMATOGRAFII JONOWEJ

Bogdan Kontek, Renata Kontek
AKTYWNOŚĆ TRANSFERAZ S-GLUTATIONOWYCH U WYBRANYCH MUTANTÓW DROSOPHILA MELANOGASTER PO DŁUGOTRWAŁYM PODAWANIU MALATIONU

Joanna Augustynowicz, Anna Kołton, Andrzej Waloszek
WPŁYW SPECJACJI ZWIĄZKÓW CHROMU NA STAN APARATU FOTOSYNTETYCZNEGO CALLITRICHE COPHOCARPA SENDTN

Joanna Jarmuł-Pietraszek, Marta Kamionek, Elżbieta Budzińska-Wrzesień, Robert Wrzesień, Łukasz Milczarek
WPŁYW ZMIENNEGO NAWOŻENIA NA NICIENIE ENTOMOPATOGENICZNE STEINERNEMA CARPOCAPSAE (WEISER 1955)

Joanna Jarmuł-Pietraszek, Marta Kamionek, Elżbieta Budzińska-Wrzesień, Robert Wrzesień, Adam Kołodziejczyk
WPŁYW JONÓW OŁOWIU, MANGANU I KADMU NA NICIENIE ENTOMOPATOGENICZNE STEINERNEMA CARPOCAPSAE (WEISER 1955)

Andrzej Sapek, Barbara Sapek
FOSFOR W OPADZIE ATMOSFERYCZNYM

Barbara Sapek, Andrzej Sapek
WAPŃ I MAGNEZ W OPADZIE ATMOSFERYCZNYM

Joanna Cieślewicz
ZRÓŻNICOWANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH OSADÓW DENNYCH PIĘCIU JEZIOR POJEZIERZA IŁAWSKIEGO (CZĘŚĆ I)

Wojciech Dmuchowski, Dariusz Gozdowski, Aneta H. Baczewska, Paulina Brągoszewska
PORÓWNANIE METOD BIOINDYKACYJNYCH W OCENIE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA METALAMI CIĘŻKIMI

Ewa Hanus-Fajerska, Joanna Augustynowicz, Ewa Muszyńska, Aleksandra Koźmińska
ORGANIZMY PRZYDATNE W OCZYSZCZANIU ŚRODOWISKA Z NADMIERNYCH STĘŻEŃ PIERWIASTKÓW METALICZNYCH

Natalia Gmitrzuk
WPŁYW ROŚLINNOŚCI NA ROZKŁAD SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH - POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI W PODCZYSZCZANIU WÓD OPADOWYCH CZĘŚĆ I. INTERAKCJE ZACHODZĄCE W GLEBIE SKAŻONEJ SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI

Kajetan Dzierżanowski, Stanisław W. Gawroński
ANALIZA ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W GLEBIE I LIŚCIACH MNISZKA LEKARSKIEGO W SĄSIEDZTWIE RUCHLIWEJ ULICY MIEJSKIEJ PRZY UŻYCIU PRZENOŚNEGO SPEKTROMETRU XRF

Zbigniew Mazur, Maja Radziemska, Dorota Deptuła
WPŁYW ŚRODKÓW ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI JEZDNI NA ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW W GLEBACH WZDŁUŻ ULIC OLSZTYNA

Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk
OCENA RYZYKA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH CZ. I - METODYKA

Janusz Deska, Antoni Bombik, Jolanta Raczuk, Anna Marciniuk-Kluska
REALIZACJA PROGRAMU OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 W GMINACH WIEJSKICH POWIATÓW SIEDLECKIEGO I ŁOSICKIEGO

Indeks autorów
Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 51

Spis treści:
Stanisław Hławiczka, Czesław Kliś, Ewa Strzelecka-Jastrząb, Marian Cenowski, Joachim Bronder, Katarzyna Korszun
NOWE PODEJŚCIE DO OCENY NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWANIA MIESZKAŃ W KSZTAŁTOWANIU STĘŻEŃ PYŁU NA OBSZARZE GMINY. II. MODELOWANIE STĘŻEŃ PYŁU

Hanna Soszka, Agnieszka Pasztaleniec, Karolina Koprowska, Agnieszka Kolada, Agnieszka Ochocka
WPŁYW PRZEKSZTAŁCEŃ HYDROMORFOLOGICZNYCH JEZIOR NA ZESPOŁY ORGANIZMÓW WODNYCH - PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Anna Karczewska, Leszek Gersztyn, Bernard Gałka
WPŁYW DODATKU OSADÓW ŚCIEKOWYCH O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NA UDZIAŁ ROZPUSZCZALNYCH FORM MIEDZI W GLEBACH ZANIECZYSZCZONYCH

Małgorzata Urbańska, Grzegorz Kłosowski
ALGI JAKO MATERIAŁ BIOSORPCYJNY - USUWANIE I ODZYSK METALI CIĘŻKICH ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Gabriel Borowski
OCENA PRZYDATNOŚCI ZESZKLIWIENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH DO ICH ZAGOSPODAROWANIA

Anna Matwiejuk, Kamila Korobkiewicz
STAN BADAŃ BIOTY POROSTÓW W MIASTACH POLSKI

Karolina Koprowska, Zbigniew Endler
REJESTRACJA SZKÓD W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ W OLSZTYNIE

Waldemar Chmielewski, Magdalena Głogowska, Krzysztof Wrana
ORGANIZACJA MONITORINGU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMIN Z OBSZARAMI NATURA 2000

Henryk Karcz, Andrzej Kozakiewicz, Marcin Kantorek, Piotr Dziugan, Krzysztof Wierzbicki
UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ENERGETYCZNYCH KOTŁACH RUSZTOWYCH NIEEKOLOGICZNĄ TECHNOLOGIĄ UTYLIZACJI TERMICZNEJ

Indeks autorów
Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 52

Spis treści:
Paweł Błaszczyk
WPŁYW WYZNACZANIA GRANIC I OBSZARÓW AGLOMERACJI ORAZ ZASIĘGU KOMUNALNEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO NA WDRAŻANIE WYMAGAŃ DYREKTYWY 91/271/EWG W POLSCE

Beata Wiśniewska-Kadżajan, Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski
SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W WYBRANYCH OCZYSZCZALNIACH POWIATU SIEDLECKIEGO

Joanna Cieślewicz
ZRÓŻNICOWANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH OSADÓW DENNYCH PIĘCIU JEZIOR POJEZIERZA IŁAWSKIEGO (CZĘŚĆ II – KWASY HUMINOWE)

Emilia Jakubas
PRZEKSZTAŁCENIE EKOSYSTEMU RZEKI PRZEZ BUDOWLE WODNE NA PRZYKŁADZIE MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ OBORNIKI

Natalia Gmitrzuk
WPŁYW ROŒLINNOŒCI NA ROZKŁAD SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH - POTENCJALNE MOŻLIWOŒCI W PODCZYSZCZANIU WÓD OPADOWYCH CZĘŒĆ II. WYNIKI BADAŃ DOTYCZĽCYCH WPŁYWU ROŒLIN NA MIKROORGANIZMY ROZKŁADAJĽCE SUBSTANCJE ROPOPOCHODNE - PRZEGLĽD LITERATURY

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Dorota Herda
WPŁYW HYDROŻELU NA BIOMASĘ KORZENI WYBRANYCH MIESZANEK TRAWNIKOWYCH

Dorota Kalembasa, Marcin Becher, Dariusz Rzymowski
WYBRANE PIERWIASTKI ŒLADOWE ORAZ METALE CIĘŻKIE W PODŁOŻU, OKRYWIE I OWOCNIKACH PIECZARKI AGARICUS BISPORUS

Ewa Łuszczek-Trojnar, Ewa Drąg-Kozak, Włodzimierz Popek
BADANIA TEMPA WZROSTU KARASIA SREBRZYSTEGO (CARASSIUS GIBELIO BLOCH) PODCZAS EKSPOZYCJI NA RÓŻNE DAWKI OŁOWIU W PASZY ORAZ PODCZAS OKRESU ELIMINACJI

Beata Kuziemska
AKTYWNOŚĆ DEHYDROGENAZ W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM

Anna Matwiejuk, Kamila Korobkiewicz
POROSTY JAKO WSKAŹNIKI STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE NARWI (PODLASIE, PÓŁNOCNO-WSCHODNIA POLSKA)

Marcin Warchałowski, Piotr Nowakowski
PRZEGLĄD METOD OCHRONY MAŁYCH PRZEŻUWACZY PRZED ATAKIEM DRAPIEŻNIKÓW

Indeks autorów
Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 53

Spis treści:
Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa
WPŁYW DODATKU CaO I POPIOŁÓW Z ELEKTROWNI DO OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ KOMPOSTOWANIA OTRZYMANYCH MIESZANIN NA ZAWARTOŚĆ NIKLU I CHROMU W WYDZIELONYCH SEKWENCYJNIE FRAKCJACH

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski, Grażyna Anna Ciepiela, Beata Wiśniewska-Kadżajan, Janusz Deska
WPŁYW FITOHORMONÓW I ZRÓŻNICOWANYCH DAWEK AZOTU STOSOWANYCH W UPRAWIE FESTULOLIUM BRAUNII Z KONICZYNĄ ŁĄKOWĄ NA LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH

Artur Szwalec, Paweł Mundała
ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn I Cu W WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH W WYBRANYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH KRAKOWA

Milena Truba, Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski
REAKCJA ROŚLIN NA STOSOWANIE PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH

Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Jolanta Jankowska, Wiesław Czeluściński
WPŁYW GŁĘBOKOŚCI UMIESZCZENIA HYDROŻELU W PODŁOŻU ORAZ RODZAJU OKRYWY GLEBOWEJ NA JAKOŚĆ MURAW TRAWNIKOWYCH

Artur Szwalec, Paweł Mundała
ZAWARTOŚĆ Cd, Pb, Zn I Cu W GLEBACH WYBRANYCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA

Łukasz Bratek, Marianna Czaplicka, Ryszard Kurowski
METODY USUWANIA ARSENU I JEGO ZWIĄZKÓW Z WÓD

Ewa Kucharczak, Andrzej Moryl
WPŁYW ŚRODOWISKA NA ZAWARTOŚĆ ARSENU I GLINU W NARZĄDACH MIĄŻSZOWYCH ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Milena Truba, Kazimierz Jankowski, Jacek Sosnowski, Janusz Deska
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Paweł Wowkonowicz, Anna Bojanowicz-Bablok
SKUTECZNOŚĆ PODATKU ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - DOŚWIADCZENIA KRAJÓW UE

Bernd Markert, Simone Wünschmann, Jean Diatta, Ewa Chudzińska
INNOWACYJNA OBSERWACJA ŚRODOWISKA - BIOINDYKATORY I BIOMONITORY: DEFINICJE, STRATEGIE I ZASTOSOWANIA

Indeks autorów
Indeks autorów

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54

Spis treści:
Bartosz Mickiewicz, Dagmara K. Zuzek
ZASADY WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Katarzyna Kucharczak, Elżbieta Różańska
PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE JAKO INSTRUMENT WPR DLA OCHRONY ŚRODOWISKA W UE I POLSCE

Joanna Śliwa-Dominiak, Wiesław Deptuła
PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE

Krystyna Rauba
KRYTERIUM SPOŁECZNE REALIZACJI INWESTYCJI OCHRONY WÓD W GMINIE

Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk
OCENY RYZYKA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH, CZ. II - MODELE OBLICZENIOWE

Jarosław Chmielewski, Katarzyna Orlak, Ewa Trzepla, Piotr Goś
RYZYKO ZAWODOWE WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE ODBIORU I ZRZUTU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ASENIZATORA

Katarzyna Orlak, Jarosław Chmielewski, Ewa Trzepla
ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z PROCESU ODBIORU I ZRZUTU ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE ASENIZATORA

Joanna Cieślewicz
ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROMETRYCZNYCH EKSTRAKTÓW BARWNIKÓW Z INKUBOWANYCH LIŚCI RDESTU ZIEMNOWODNEGO (POLYGONUM AMPHIBIUM L.)

Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa, Wojciech Skorupka
WPŁYW NAWOŻENIA FOSFOREM I POTASEM NA POBIERANIE METALI CIĘŻKICH PRZEZ RUTWICĘ WSCHODNIĄ (GALEGA ORIENTALIS LAM.)

Katarzyna Borowska, Jan Koper, Marlena Grabowska
WPŁYW WARTOŚCI NAWOZOWEJ OBORNIKA W ZALEŻNOŚCI OD JEGO PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ SELENU I JEGO FRAKCJI FITOPRZYSWAJALNYCH W GLEBIE NA TLE AKTYWNOŚCI KATALAZOWEJ

Jolanta Kozłowska-Strawska, Stanisław Chwil
WPŁYW ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKÓW GLEBOWYCH NA ZAWARTOŚĆ MIEDZI W ROŚLINACH UPRAWIANYCH NA TERENIE LUBELSZCZYZNY

Beata Wiœniewska-Kadżajan
SPOSOBY PRZECHOWYWANIA PODŁOŻA POPIECZARKOWEGO W CZASIE

Beata Wiœniewska-Kadżajan
OCENA PRZYDATNOŚCI PODŁOŻA PO UPRAWIE PIECZARKI DO NAWOŻENIA ROŚLIN

Joanna Cieślewicz
ZRÓŻNICOWANIE WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW HUMINOWYCH WYBRANYCH JEZIOR WELSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Halina Chomutowska, Krzysztof Wilamowski
BADANIA STANU FIZYKOCHEMICZNEGO WÓD NA TERENIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Beata Wiœniewska-Kadżajan, Kazimierz Jankowski
PRZYDATNOŚĆ WÓD ŚCIEKOWYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI DO NAWADNIANIA TRAWNIKÓW

Joanna Krzemień
PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Ewa Szyprowska, Halina Sawicka-Siarkiewicz, Aleksandra Nechay
CHARAKTERYSTYKA OSADÓW POWSTAJACYCH W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH ZE ZLEWNI ULIC MIEJSKICH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Zdzisław Prządka, Krzysztof Skotak, Henryk Bruszewski
RÓWNOMIERNOŚĆ ROZKŁADU PYŁU NA FILTRACH STOSOWANYCH W WYSOKOPRZEPŁYWOWYCH MIERNIKACH

Ireneusz Malik, Małgorzata Danek, Ewa Marchwińska-Wyrwał, Tomasz Danek, Małgorzata Wistuba, Marek Krąpiec, Beata Woskowicz-Ślęzak
CZASOWE RELACJE POMIĘDZY REDUKCJAMI PRZYROSTÓW ROCZNYCH SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ ŚMIERTELNOŚCIĄ NIEMOWLĄT POD WPŁYWEM ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERYCZNYCH - PRZYKŁAD Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Małgorzata Walczak
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BAZY DANYCH DO BADAŃ NAD ZMIANAMI SIECI OBSZARÓW CHRONIONYCH W POLSCE

Indeks autorów
Indeks autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRACY ZGŁOSZONEJ DO DRUKU W CZASOPIŚMIE "OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH"
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WZÓR OŚWIADCZENIA
WZÓR OŚWIADCZENIA

DEKLARACJA WKŁADU W POWSTANIE PUBLIKACJI
DEKLARACJA WKŁADU W POWSTANIE PUBLIKACJI

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, No 1(55) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 24, No 1(55) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, No 2(56) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 24, No 2(56) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, No 3(57) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 24, No 3(57) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, No 4(58) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 24, No 4(58) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 25, No 1(59) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 25, No 1(59) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 25, No 2(60) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 25, No 2(60) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 25, No 3(61) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 25, No 3(61) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 25, No 4(62) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 25, No 4(62) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 26, No 1(63) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 26, No 1(63) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 26, No 2(64) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 26, No 2(64) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 26, No 3(65) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 26, No 3(65) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 26, No 4(66) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 26, No 4(66) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 27, No 1(67) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 27, No 1(67) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 27, No 2(68) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 27, No 2(68) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 27, No 3(69) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 27, No 3(69) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 27, No 4(70) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 27, No 4(70) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 28, No 1(71) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 28, No 1(71) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 28, No 2(72) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 28, No 2(72) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 28, No 3(73) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 28, No 3(73) - Read content


Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 28, No 4(74) - Overview

Bezpośredni link do publikacji - Vol. 28, No 4(74) - Read content

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU